เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Kennecott Utah Copper Corporation:
ปฏิบตตามกฎระเบยีบและเพิˑมคณคาดวยการจดเกบเอกสาร

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Kennecott Utah Copper Corporation:
ปฏิบตตามกฎระเบยีบและเพิˑมคณคาดวยการจดเกบเอกสาร

  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลและศูนย์ความรู้
  3. Kennecott Utah Copper Corporation: ปฏิบตตามกฎระเบยีบและเพิˑมคณคาดวยการจดเกบเอกสาร
download ดาวน์โหลดข้อมูล
download ดาวน์โหลดข้อมูล
A cluster of buildings

"Iron Mountain ได้เตรียมทีมของเราเพื่อให้ระบบการจัดการข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยนโยบายและขั้นตอนที่สอดคล้องกันและง่ายต่อการจัดการ"

Kristine Truscott

Senior Records Coordinator