Iron Mountain blue mountains backdrop

Interneto svetainės sąlygos

Registruotos buveinės adresas

Iron Mountain (UK) PLC, Third Floor, Cottons Centre, Tooley Street, Londonas SE1 2TT
Tel. (020) 7939 1500
Faks. (020) 7939 1501
www.ironmountain.com/en-gb
Registracijos numeris Anglijoje: 1478540

NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE SĄLYGOS

Šiame puslapyje (įskaitant jame nurodytus dokumentus) yra išdėstytos naudojimosi sąlygos („Naudojimosi sąlygos“), kuriomis vadovaudamiesi galite naudotis interneto svetaine www.ironmountain.com/en-gb („interneto svetainė“), nesvarbu, ar būtumėte svečias, ar registruotas naudotojas. Prieš pradėdami naudotis šia interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas. Naudodamiesi šia interneto svetaine, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, prašome šia interneto svetaine nesinaudoti.

1 INFORMACIJA APIE MUS

1.1 Šią interneto svetainę valdo bendrovė „Iron Mountain“ (JK) PLC, III a., Cottons Centre, Tooley Street, Londonas SE1 2TT, įmonės registracijos Anglijoje numeris: 1478540 („mes“, „mūsų“, „mus“).

2 PRIEIGA PRIE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖS

2.1 Suteikiama laikina prieiga prie mūsų interneto svetainės ir mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo atšaukti arba pakeisti šioje interneto svetainėje teikiamas paslaugas (žr. toliau). Mes nebūsime atsakingi, jei dėl bet kokių priežasčių mūsų interneto svetainė bet kuriuo metu ar bet kokiam laikotarpiui taps nepasiekiama.

2.2 Laikas nuo laiko šioje svetainėje užsiregistravusiems naudotojams galime apriboti prieigą prie tam tikrų šios interneto svetainės dalių arba prie visos interneto svetainės.

2.3 Jeigu jūs pasirenkate arba Jums suteikiamas naudotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar kiti duomenys, susiję su mūsų saugumo procedūromis, jūs privalote užtikrinti šios informacijos konfidencialumą ir negalite jos atskleisti jokiai trečiajai šaliai. Mes turime teisę bet kuriuo metu deaktyvuoti bet kokį naudotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, nesvarbu, ar juos būtumėte pasirinkę patys ar jie būtų suteikti mūsų, jei, mūsų nuomone, Jūs nesilaikėte bet kokių šiose Naudojimosi sąlygose išdėstytų nuostatų.

2.4 Jūs esate atsakingi už visus procesus, būtinus norint gauti prieigą prie šios interneto svetainės. Jūs taip pat esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie pasiekia šią interneto svetainę naudodamiesi Jūsų interneto ryšiu, būtų supažindinti su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir jų laikytųsi.

3 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

3.1 Mums nuosavybės teise priklauso arba licencijos pagrindu suteiktos visos su šia interneto svetaine susijusios intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant visus prekių ženklus ir jame publikuojamą medžiagą. Šie kūriniai yra saugomi autorių teisių įstatymų ir susitarimų visame pasaulyje. Visos šios teisės yra saugomos.

3.2 Jūs galite atsispausdinti vieną bet kurio mūsų interneto svetainės puslapio(-ių) kopiją arba parsisiųsti jo ištraukas asmeniniam naudojimui ir jūs galite atkreipti kitų savo organizacijos narių dėmesį į mūsų internetinėje svetainėje publikuojamą medžiagą.

3.3 Draudžiama atlikti bet kokius atsispausdintų popierinių kopijų ar parsisiųstu skaitmeninių kopijų turinio keitimus, taip pat draudžiama naudoti bet kokias iliustracijas, fotografijas, vaizdo ar garso medžiagą ar grafinius elementus atskirai nuo juos lydinčio teksto.

3.4 Privalote visais atvejais mus (ar bet kokius kitus nurodytus subjektus) pripažinti kaip šioje interneto svetainėje publikuojamos medžiagos autorius.

3.5 Draudžiama be mūsų ar be licencijos išdavėjo leidimo komerciniais tikslais naudoti bet kurią šioje interneto svetainėje pateiktos medžiagos dalį.

3.6 Jeigu atsispausdinate, nusikopijuojate ar parsisiunčiate bet kurią šios interneto svetainės dalį pažeisdami šias Naudojimosi sąlygas, jūs iš karto netenkate teisės naudotis šia interneto svetaine ir privalote, mums pareikalavus, grąžinti ar sunaikinti bet kokias jūsų padarytas tokios medžiagos kopijas.

4 PUBLIKUOJAMOS INFORMACIJOS PATIKIMUMAS

4.1 Komentarai ir kita šioje interneto svetainėje skelbiama informacija nėra pateikiama konsultaciniais tikslais ir neturi būti traktuojama kaip patikima. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jei bet kuris šios interneto svetainės lankytojas ar kitas asmuo, informuotas apie atitinkamą šios svetainės turinį, nuspręstų pasikliauti tokia informacija.

5 INTERNETO SVETAINĖS PAKEITIMAI

5.1 Dedame pastangas, kad ši svetainė būtų reguliariai atnaujinama, ir bet kuriuo metu galime pakeisti jos turinį. Esant būtinybei, galime uždrausti prieigą prie šios interneto svetainės arba neribotam laikui ją uždaryti. Bet kuri mūsų interneto svetainėje publikuojama medžiaga duotuoju laiku gali būti pasenusi, ir mes nesame įsipareigoję tokią medžiagą atnaujinti.

6 ATSAKOMYBĖ

6.1 Šioje interneto svetainėje publikuojama medžiaga yra pateikiama be jokių garantijų, sąlygų ar jos tikslumo patvirtinimų.

6.2 Nė viena šių Naudojimosi sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja atsakomybės dėl asmens sužalojimo ar mirties dėl neatsargaus ar apgaulingo suklaidinimo.

6.3 Remiantis 6.2 punktu, visos kompensacijos, garantijos, sąlygos ir nuostatos (tiesioginės ar netiesioginės) yra netaikomos tiek, kiek tą leidžia įstatymai.

6.4 Remiantis 6.2 punktu, mes nebūsime atsakingi už jokias pretenzijas, kurių pagrindas yra sutartis, teisės pažeidimas, ikisutartinės ar kitos aplinkybės (išskyrus apgaulingą ar neatsargų suklaidinimą), susijusios su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir ryšium su:

6.4.1 tiesioginiais, netiesioginiais ar pasekminiais nuostoliais ar žala, kurią galite patirti dėl šios interneto svetainės, dėl jūsų naudojimosi ar negalėjimo pasinaudoti šia svetaine, nulemtais naudojimosi šia interneto svetaine arba bet kokiomis kitoms interneto svetainėmis, kurių nuorodos pateikiamos šioje interneto svetainėje, arba jose pateikiama medžiaga; ar

6.4.2. ekonominiais nuostoliais (įskaitant, be apribojimų, pajamų, duomenų, pelno, sutarčių, sutaupytų veiklos sąnaudų ar numatomų santaupų praradimą); ar

6.4.3 prestižo ar reputacijos praradimu; ar

6.4.4 specialiaisiais ar netiesioginiais nuostoliais; ar

6.4.5 bet kokio kito pobūdžio nuostoliais ar žala, kuriuos patyrėte ar kurie atsirado dėl šių Naudojimosi sąlygų ir kurių pagrindas yra teisės pažeidimas (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimas ar kitos aplinkybės, net jeigu tokią žalą buvo galima numatyti.

7 INFORMACIJA APIE JUS IR JŪSŲ APSILANKYMUS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE

7.1 Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi savo privatumo politika. Naudodamiesi šia interneto svetaine, Jūs išreiškiate sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo ir jūs garantuojate, kad visi Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.

8 PER MŪSŲ INTERNETO SVETAINĘ SUDAROMI SANDORIAI

8.1 Mūsų produktų pirkimo–pardavimo sutartims, kurios yra sudaromos per šią interneto svetainę arba ryšium su Jūsų apsilankymu šioje interneto svetainėje, yra taikomos mūsų pardavimo sąlygos ir nuostatos, su kuriomis galite susipažinti paspaudę nuorodą „sąlygos ir nuostatos“.

9 VIRUSAI, ĮSILAUŽIMAI IR KITI NUSIŽENGIMAI

9.1 Draudžiama netinkamai naudotis šia interneto svetaine, sąmoningai platinant virusus, „Trojos arklius“, „kirminus“ (angl. worms), logines bombas (angl. logic bombs) ar kitą kenkėjišką ar technologiniu požiūriu žalingą medžiagą. Draudžiama bandyti gauti neleistiną prieigą prie šios interneto svetainės, serverio, kuriame patalpinta ši interneto svetainė, kompiuterio ar duomenų bazės, kurie yra prijungti prie šios interneto svetainės. Draudžiama atakuoti šią interneto svetainę rengiant aptarnavimo perkrovos atakas arba paskirstytąsias aptarnavimo perkrovos atakas.

9.2. Šios nuostatos pažeidimas gali būti traktuojamas kaip nusikalstama veika. Apie bet kokį tokio pobūdžio pažeidimą pranešime teisėsaugos institucijoms ir su jomis bendradarbiausime atskleisdami Jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju Jūs iš karto neteksite teisės naudotis šia interneto svetaine.

9.3 Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, sukeltą paskirstytosios aptarnavimo perkrovos atakos, virusų ar kitos technologiniu požiūriu žalingos medžiagos, galinčios pažeisti kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavybę dėl Jūsų naudojimosi šia interneto svetaine ar dėl bet kokios šioje svetainėje ar kitose svetainėse, į kurias yra pateiktos nuorodos, publikuojamos medžiagos parsisiuntimo.

10 MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS

10.1 Tais atvejais, kai šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas trečiųjų šalių svetaines bei išteklius, šios nuorodos yra pateikiamos tik informaciniais tikslais. Mes negalime kontroliuoti šių interneto svetainių arba išteklių turinio, ir neprisiimame jokios atsakomybės už juos ar už bet kokius nuostolius ar žalą, kurių galite patirti jais naudodamiesi.

11 PAKEITIMAI

11.1 Bet kuriuo metu šias Naudojimosi sąlygas galime peržiūrėti, šiame puslapyje atlikdami pakeitimus. Tikimės, kad laikas nuo laiko peržvelgsite šį puslapį, kad susipažintumėte su bet kokiais galimais Jums taikomų sąlygų pakeitimais. Kai kurias šiose Naudojimosi sąlygose išdėstytas nuostatas gali pakeisti kitose šios svetainės dalyse pateiktos nuostatos ar pranešimai.

12 DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS

12.1 Jūsų pateiktus duomenis nenaudosime kitais tikslais, nei nurodyta mūsų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti paspaudę nuorodą „privatumo politika.

13 KONTAKTAI

13.1 Jeigu Jums kilo klausimų, susijusių su šioje svetainėje pateikta medžiaga, prašome su mumis susisiekti el. pašto adresu: webmaster@ironmountain.co.uk.

14 ĮVAIRŪS

14.1 Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija pagal šias Naudojimosi sąlygas privalo būti pateikti raštu ir pristatyti arba nusiųsti kaip iš anksto apmokėta prioritetinė pašto siunta arba persiųsti faksimiliniu ryšiu. Bet koks asmeniškai pristatomas pranešimas ar dokumentas bus laikomas gautu nuo jo pristatymo momento, paštu siunčiamas pranešimas ar dokumentas laikomas gautu praėjus 48 valandoms nuo jų išsiuntimo, o faksimiliniu ryšiu siunčiamas pranešimas ar dokumentas – nuo jų persiuntimo momento.

14.2 Atsisakymas reikalauti atsakyti už Jūsų padarytą Naudojimosi sąlygų pažeidimą negali būti traktuojamas kaip atsisakymas reikalauti atsakyti už vėlesnius šių Naudojimosi sąlygų ar kitų nuostatų pažeidimus.

14.3 Tuo atveju, jei bet kurios šių Naudojimosi sąlygų nuostatos taptų negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįvykdomomis, tai negali visa apimtimi ar iš dalies paveikti likusių šių Naudojimosi sąlygų galiojimo arba likusios bet kokios susijusios sąlygos dalies galiojimo.

14.4 Šios Naudojimosi sąlygos, mūsų taikomos pardavimo sąlygos ir nuostatos bei mūsų privatumo politika apibrėžia visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų.

14.5 Šioms Naudojimosi sąlygoms bus taikomi ir jos visais atvejais bus aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Anglijos teismai turės išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokias pretenzijas, susijusias su lankymusi mūsų interneto svetainėje, tačiau mes pasiliekame teisę iškelti Jums bylą dėl šių sąlygų pažeidimo Jūsų gyvenamosios vietos šalyje ar kitoje atitinkamoje šalyje. Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje.

Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

„Iron Mountain“ bendrovės valdomi prekių ženklai

Toliau pateikiamas bendrovei „Iron Mountain“ JAV ir kitose šalyse priklausančių prekių ženklų sąrašas. Dėl didelės gausos siūlomų paslaugų bendrovė „Iron Mountain“ nusprendė nurodyti tik pagrindinius prekių ženklus. Jei tam tikras prekės ženklas šiame puslapyje nėra nurodytas, tai nereiškia, kad jis nepriklauso bendrovei „Iron Mountain“, taip pat tai nereiškia, kad produktas nėra aktyviai pardavinėjamas arba kad jis nėra reikšmingas atitinkamoje rinkoje. Po kiekvieno prekės ženklo statuso yra nurodyti simboliai ® arba TM. Tai yra JAV ir kitose šalyse bendrovės „Iron Mountain“ valdomi prekių ženklai. Statuso stulpelis atskleidžia prekės ženklo statusą Junginėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Trademark

Status

Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®

Susisiekite su mumis

paper and pen

Susisiekite su mumis

Užpildykite šią formą ir Iron Mountain specialistas susisieks su jumis per vieną darbo dieną.
Gaukite citatą
customer service

Pagalbos centras

Mūsų klientų aptarnavimo centras gali padėti jums pateikti greičiausius atsakymus į jūsų klausimus.
Gauti paramą
ringing telephone

Skambinkite pardavimui

Susisiekite su vienu iš mūsų išmanančių atstovų, kad patenkintumėte konkrečius jūsų sprendimo poreikius.
+37052319484