Iron Mountain blue mountains backdrop

Veebilehe Tingimused

Registreeritud kontor
Iron Mountain (UK) PLC, Third Floor, Cottons Centre, Tooley Street, Londona SE1 2TT
Tel: (020) 7939 1500
Faks: (020) 7939 1501
www.ironmountain.com/en-gb
Registrinumber Inglismaal: 1478540

Tingimused veebilehe kasutamiseks

Sellel leheküljel (koos sellel viidatud dokumentidega) kirjeldatakse teile kasutustingimusi, millest teil tuleb meiie veebilehte www.ironmountain.com/en-gb („veebileht“) kasutades juhinduda sõltumata sellest, kas olete külaline või registreeritud kasutaja. Palun lugege kasutustingimused enne, kui alustate selle veebilehe kasutamist, hoolikalt läbi. Meie veebilehte kasutades te näitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja olete nõus neid järgima. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, siis palun vältige meie veebilehe kasutamist.

1 Teave meie kohta

1.1 Meie veebilehte haldab Iron Mountain (UK) PLC of Third Floor, Cottons Centre, Tooley Street, London SE1 2TT, registreeritud Inglismaal, ettevõtte registreerimisnumbriga: 1478540 ("meie", "meie oma", "meid").

2 Meie lehele ligipääs

2.1 Ligipääs meie lehele on lubatud ajutiselt, ja me jätame endale õiguse kõrvaldada või täiendada meie poolt sellel lehel pakutavaid teenuseid sellest ette teatamata (lugege altpoolt). Me ei ole vastutavad, kui meie veebileht on mistahes põhjusel ja mistahes ajal või perioodil ligipääsmatu.

2.2 Aegajalt me võime piirata registreeritud kastuajatele ligipääsu mõnele oma veebilehe osale, või kogu veebilehele.

2.3 Kui valite, või olete varustatud kasutaja identifitseerimiskoodi, salasõna või mõne muu teabe osaga osanana meie turvaprotseduuridest, siis tuleb teil käsitseda seda teavet konfidentsiaalsena ja te ei või avaldada seda kolmandatele isikutele. Meil on õigus igal ajal tõkestada iga kasutaja identifitseerimiskood või salasõna, sõltumata sellest, kas olete selle valinud ise või on see määratud meie poolt, kui te meie arvamuse põhjal ei ole kinni pidanud mistahes sätetest nendes Kasutustingimustes.

2.4 Te vastutate kõikide lepingute sõlmimise eest, mis on teile vajalikud meie lehele ligipääsuks. Te vastutate selle tagamise eest, et kõik isikud, kes tulevad meie lehele teie internetiühenduse kaudu, on nendest Kasutustingimustest teadlikud ja peavad neist kinni.

3 Intellektuaalse omandi õigused

3.1 Me omame või kasutame litsentsi alusel kõiki intellektuaalse omandi õigusi sellel lehel ja siin avaldatud materjalides, kaasa arvatud kõiki kaubamärke. Need tööd on kaitstud autoriõiguste seaduste ja konventsioonidega kõikjal maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud..

3.2 Te võite oma isiklikuks otstarbeks printida välja ühe koopia ja võite laadida alla väljavõtteid mistahes lehest meie veebilehel ja võite juhtida teiste oma organisatsiooni töötajate tähelepanu meie veebilehel avaldatud materjalile..

3.3 Te ei või mitte ühelgi viisil muuta mitte ühegi välja prinditud või alla laetud paber- või digitaalkoopia materjale ja te ei või kasutata mitte ühtki illustratsiooni, fotot, videot või audiosalvestist või mistahes graafikat ilma selle juurde kuuluva tekstita..

3.4 Alati tuleb viidata meie staatusele (nagu ka kõikide tuvastatud kaastöö tegijatele) meie veebilehe materjalide autorina..

3.5 Te ei või kasutada mitte ühtki osa materjalidest meie veebilehel ärilisel otstarbel, ilma litsentsi omandamata selle tegemiseks..

3.6 Kui prindite välja, kopeerite või laete alla mistahes osa meie veebilehest neid Kasutustingimusi rikkudes, siis tühistub koheselt teie õigus meie veebilehe kasutamiseks ja te olete kohustatud, meie valikul, tagastama või hävitama kõik materjalidest tehtud koopiad.

4 Avaldatud teabe usaldusväärsus

4.1 Kommentaarid ja muud meie veebilehel avaldatud materjalid ei ole mõeldud selleks, et anda nõu, millele peaks tuginema. Seetõttu me keeldume igasugusest vastutusest ja kohustustest, mis tõusetuvad nendele materjalidele toetumisest meie veebilehe külastaja poolt või kelle iganes poolt, kes võib olla teadlik mistahes selle sisust.

5 Veebilehe muudatused

5.1 Me püüame oma veebilehte regulaarselt värskendada ja võime selle sisu igal ajal muuta. Kui tekib vajadus, siis me võime tõkestada ligipääsu meie veebilehele või selle määramata ajaks sulgeda. Iga meie veebilehel olev materjal võib olla praeguseks hetkeks aegunud ja meil puudub kohustus seda uuendada.

6 Vastutus

6.1 Meie lehel näidatavat materjali kuvatakse ilma igasuguse garantiita, tingimusteta või tagatiseta selle õigsuse osas. 6.2 Mitte miski nendes kasutustingimustes ei välista ega piira vastutust surma või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud hooletusest või petturlikust valeandmete esitamisest. 6.3 Punkti 6.2 osas on siinkohal välistatud mistahes hüvitised, garantiid, nõuded ja tingimused (kas väljendatult või rakendatult) seadusega lubatud suurimal määral. 6.4 Punkti 6.2 osas, me ei ole vastutavad, lepingus, süüteos (kaasa arvatud, kuid mitte piiratud, hooletus), eellepingus või muudes pöördumistes (välja arvatud petturlikud või hooletu väärandmete esitamine) või muul viisil väljaspool või seoses nende Kasutustingimustega mitte ühegi: 6.4.1 teile tekkinud otsese, kaudse või sellest tuleneva kahju või kahjustuse eest, seoses meie veebilehe või selle kasutuse, võimetusega kasutada, või meie veebilehe kasutuse tulemusena, mistahes sellega seotud veebilehe ja sellel avaldatud materjalidega; või 6.4.2 majanduslike kahjude eest (kaasa arvatud, kuid mitte piiratud, müügitulu, andmed, kasum, lepingud, äri või oodatud säästud); või 6.4.3 hea tahte või maine kaotamise eest; või 6.4.4 spetsiaalsete või kaudsete kahjude eest; või 6.4.5 mistahes muu muud liiki kahju või kahjustuse eest, ükskõik kuidas tõusetunud ja põhjustatud, kas süüteost (kaasa arvatud hooletus), lepingu rikkumisest või muul viisil, isegi, kui selle kannatamine või teile tekkimine oli ettenähtav, tõusetudes väljaspool või seoses neid Kasutustingimusi.

7 Teave teie ja teie poolsete veebilehe külastuste kohta

7.1 Me töötleme teid puudutavat teavet vastavalt oma privaatsuspõhimõtetele. Meie veebilehte kasutades te nõustute sellise töötlemisega ja tagate omalt poolt, et kõik teie poolt esitatud andmed on õiged.

8 Meie veebilehe kaudu sõlmitud tehingud

8.1 Meie veebilehe kaudu vormistatud lepingud meie toodete ostmiseks või teie külastused, on kaetud meie müügitingimuste ja -nõuetega, millele pääseb juurde klõpsates lingile: nõuded ja tingimused.

9 Viirused, sisse murdmine ja muud rikkumised

9.1 Teil on keelatud meie veebilehte väärkasutada nakatades seda viiruste, troojalaste, ussviiruste, loogikapommide ja muu materjaliga, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt ohtlik. Teil on keelatud proovida meie veebilehele, serverisse, milles meie veebilehte hoitakse, meie veebilehega ühendatud arvutisse või andmebaasi omavoliliselt sisse logida. Teil on keelatud rünnata meie veebilehte teenuse tõkestamise ründe või hajutatud teenuse tõkestamise ründega. 9.2 Selle sätte rikkumise korral, võib teid oodata kriminaalkaristus. Me teavitame sellistest rikkumistest kõiki asjasse puutuvaid õiguskaitseasutusi ja teeme nende asutustega koostööd avaldades neile teie identiteedi. Sellise rikkumise korral tühistub koheselt teie õigus meie veebilehte kasutada. 9.3 Me ei ole vastutavad mitte mingite meie veebilehe kasutusega või sellel avaldatud materjali allalaadimisega või mistahes lingitud veebilehega seotud kahjude ega kahjustuste eest, mis on põhjustatud hajutatud teenuse tõkestamise ründest, viirustest või muust tehnoloogiliselt ohtlikust materjalist, mis võib nakatada teie arvuti seadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud teile kuuluvat materjali.

10 Lingid meie veebilehelt

10.1 Kui meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele ja kolmandate osapoolte poolt pakutavatele ressurssidele, siis need lingid on toodud teie jaoks ainult informatiivsel eesmärgil. Meil puudub kontroll nende veebilehtede sisu ja ressursside üle ning me ei aktsepteeri mingit vastutust nende eest ega nõudeid kahjude või kahjustuste eest, mis võivad teile tekkida nende kasutamisest.

11 Variatsioonid

11.1 Me võime neid kasutustingimusi igal ajal redigeerida seda veebilehte täiendades. Teilt oodatakse aegajalt selle lehe kontrollimist, et võtta meie poolt tehtud muudatused teadmiseks, kuna need on teie jaoks siduvad. Mõned nendes Kasutustingimustes sisalduvad sätted võivad olla juba asendatud uute sätete või meie veebilehel mujal avaldatud teatistega.

12 Andmekaitse ja privaatsus

12.1 Me ei kasuta isikuandmeid, mida olete meile edastanud muul viisil, kui vastavalt oma privaatsuspõhimõtetele, mis on ligipääsetavad klõpsates lingile: privaatsuspõhimõtted.

13 Kontakt

13.1 Kui teil on küsimusi meie veebilehel ilmuva materjali kohta, siis võtke palun ühendust: webmaster@ironmountain.co.uk.

14 Muu

14.1 Iga teatis või muu suhtlus, mis allub nendele kasutustingimustele, peab olema esitatud kirjalikult ja peab olema kätte toimetatud või saadetud ettemakstud esimese klassi kirjapostiga või faksi teel. Kõik teatised ja dokumendid loetakse kätte toimetatuks, kui need on kätte toimetatud kohaletoimetamise ajal; postitatult, 48 tunni jooksul pärast postitamist ja faksitult, faksimise ajal. 14.2 Mitte ükski meie poolne loobumine mistahes nende Kasutustingimuste rikkumise korral, ei ole mõistetav loobumisena sama või mõne teise sätte järgneva rikkumise korral. 14.3 Mistahes nende Kasutustingimuste sätete kehtetus, ebaseaduslikkus või jõustumatus, tervikuna või osaliselt, ei tühista teiste nende Kasutustingimuste sätete kehtivust ega mistahes ülejäänud osa, mida säte mõjutab. 14.4 Need Kasutustingimused, meie müügi nõuded ja tingimused ja meie privaatsuspõhimõtted, moodustavad meie vahel terviklepingu. 14.5 Need kasutustingimused alluvad ja on koostatud lähtudes Inglismaa ja Walesi seadustest. Inglise kohtul on ainupädevus iga veebilehe külastuse ja sellest või sellega seotud kaebuse lahendamiseks, kuigi me säilitame õiguse viia kohtuprotsess teie vastu nende tingimuste rikkumise eest teie asukohariiki või mõnda muusse seonduvasse riiki. Täname teid meie veebilehe külastamise eest!

Täname teid meie veebilehe külastamise eest!

Intellektuaalne omand

Iron Mountaini omandisse kuuluvad kaubamärgid

See on praegune loend Iron Mountainile kuuluvatest kaubamärkidest Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Suure hulga Iron Mountaini poolt turundatavate teenuste tõttu, on Iron Mountainil tavaks loetleda võtmekaubamärgid. Kui märgi kuvamine sellel veebilehel ei õnnestu, ei tähenda see veel, et Iron Mountain ei kasuta seda kaubamärki, ega ka seda, et toodet ei turundata aktiivselt või, et see ei ole konkreetsel turul oluline.

Iga kaubamärgi staatus on tähistatud sümbolitega ® või TM ja Iron Mountain omab neid nii Ameerika Ühendriikides, kui teistes riikides.
Staatuse tulp viitab kaubamärgi staatusele Ameerika ühendriikides ja / või teistes riikides.

Trademark Status
Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync ®
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®

Võta meiega ühendust

paper and pen

Võta meiega ühendust

Täitke see vorm ja Iron Mountaini spetsialist võtab teiega ühe tööpäeva jooksul ühendust.
Saada hinnapakkumist
ringing telephone

Helista müügile

Võtke ühendust mõne meie teadliku esindajaga, et lahendada teie konkreetsed lahendusvajadused.
+372 603 4050