Iron Mountain blue mountains backdrop

Iron Mountain Mobil alkalmazás végfelhasználói licensz szerződés

A jelen Iron Mountain Mobil Alkalmazás Végfelhasználói Licensz szerződés (a továbbiakban „Szerződés”) célja az Iron Mountain® mobil alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) használatának szabályozása. Az Elfogad (vagy más hasonló) gombra, a jelen Szerződés feltételeire mutató hivatkozásra való kattintással, az Alkalmazás telepítésével, illetőleg az Alkalmazáshoz egyéb módon történő hozzáféréssel vagy az Alkalmazás használatával ön a jelen Szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Szerződés értelmében az Alkalmazás és bármely kapcsolódó szolgáltatás használatát az Iron Mountain honlapján közzétett, időről-időre aktualizált egyéb szabályok vagy irányelvek szabályozhatják.

 1. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően az Iron Mountain korlátozott, univerzális, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonható, kizárólag az ön vállalkozását megillető jogot biztosít az Alkalmazás használatára. Az Alkalmazás használata során be kell tartania valamennyi vonatkozó jogszabályt, valamint a harmadik fél által meghatározott szerződéses feltételeket (pl. vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződés esetén).

 2. Az Alkalmazás, valamint az ahhoz kapcsolódó jogok, jogcímek és érdekeltségek, a háttér-adatbázis és kód, valamennyi szabadalom vagy szerzői jog hatálya alá tartozó jog, üzleti titok, védjegy vagy tisztességtelen versenyt tiltó törvény, továbbá valamennyi egyéb tulajdonosi jog, alkalmazás, frissítés, bővítés vagy helyreállítás tulajdonosa vagy jogosultja az Iron Mountain. A felhasználó nem jogosult (és a nevében eljáró harmadik személyeknek sem engedélyezheti) az Alkalmazás módosítását, adaptálását, fordítását, származékos munkák készítését, visszafejtését, elemeire bontását, illetve a forráskódnak az Alkalmazásból egyéb módon történő kivonását, továbbá nem jogosult eltávolítani, azonosíthatatlanná tenni vagy megváltoztatni az Iron Mountain szerzői jogi megjegyzését, védjegyét, illetve az Alkalmazáshoz kapcsolt vagy benne foglalt, valamint az Iron Mountain Alkalmazással összefüggésben elért egyéb tulajdonosi jogi megjegyzéseket.

 3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatával hozzájárul azonosításra alkalmas személyes adatainak kizárólag a jelen Szerződés, és az ahhoz A Függelékként csatolt Adatvédelmi Szabályzat szerinti begyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.

 4. Előfordulhat, hogy az Alkalmazás nem tartalmazza a https://www.ironmountainconnect.com vagy a https://www.ironmountain.com/hu-hu/login oldalakon elérhető funkciókat.

 5. Az Alkalmazás jelenleg térítésmentesen érhető el az ön vállalkozása általi felhasználásra. Az Iron Mountain fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazást bármikor indoklás nélkül módosítsa vagy visszavonja.

 6. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használata során az érvényes mobil hálózati szolgáltatói szerződés rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Ennek eredményeként a Mobilszolgáltató díjat számíthat fel Önnek a hálózati csatlakozási szolgáltatásokhoz való hozzáférésért a kapcsolat időtartama alatt, miközben az Alkalmazást használja, vagy bármilyen ilyen harmadik félnek felmerülő díjat. A felhasználó minden ilyen esetlegesen felmerülő díjért felelősséget vállal.

 7. Amennyiben az Alkalmazás eléréséhez használt mobileszköznek nem a felhasználó a számlafizetője, úgy kijelenti és garantálja, hogy az Alkalmazás használatát a számlafizető engedélyezte. Továbbá, amennyiben felhasználónevével és jelszavával hozzáférhet az Iron Mountain Connecthez vagy a RequestWebhez, úgy kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik megfelelő munkáltatói engedéllyel az Iron Mountain Connect vagy a RequestWeb portáloknak az Alkalmazás használatával történő eléréséhez.

 8. Az Alkalmazás Apple iOS vagy Android OS operációs rendszereket futtató mobileszközökön használható. Az Iron Mountain minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazás mindenkor elérhető legyen. A felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás az interneten és mobil hálózaton keresztül elérhető, ennélfogva az Alkalmazás elérhetőségét és minőségét az Iron Mountain észszerű befolyásán kívül eső tényezők befolyásolhatják.

  Az Iron Mountain, vállalatcsoportja és alvállalkozói semmilyen felelősséget nem vállalnak az Alkalmazás elérhetetlenségéért, a tartalom nehézkes vagy meghiúsuló letöltéséért, valamint a kommunikációs rendszer bármilyen meghibásodásáért, amelynek következményeként az Alkalmazás elérhetetlenné válik.

 9. Az Alkalmazás szoftvere időről-időre frissítés útján új funkciókkal és szolgáltatásokkal bővülhet.

 10. Az Iron Mountain a felhasználó értesítése nélkül bármikor jogosult az Alkalmazás használatát megszüntetni. Bármely megszüntetés esetén (a) a felhasználó részére itt biztosított jogok és licenszek érvényüket vesztik; (b) a felhasználó köteles beszüntetni az Alkalmazás használatát.

 11. A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁST SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, TOVÁBBÁ VÁLLALJA A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGHEZ, TELJESÍTÉNYHEZ, PONTOSSÁGHOZ ÉS ERŐFESZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TELJES KOCKÁZATOT. AZ ALKALMAZÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY VÉGZETT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS (A TOVÁBBIAKBAN „SZOLGÁLTATÁSOK”) NYÚJTÁSA A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKIG „AKTUÁLIS ÁLLAPOTBAN”, „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS FÜGGVÉNYÉBEN” ÉRHETŐ EL, ÖSSZES HIBÁIKKAL, ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ÉS AZ IRON MOUNTAIN EZENNEL ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIAVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT AZ ALKALMAZÁS ÉS BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VONATKOZÁSÁBAN, IDEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, MEGFELELŐ MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, PONTOSSÁGRA, CSENDES HASZNÁLATRA, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT ÉS/VAGY FELTÉTELEKET. AZ IRON MOUNTAIN NEM GARANTÁLJA AZ ALKALMAZÁS ZAVARTALAN HASZNÁLATÁT, VAGY AZT, HOGY AZ ABBAN FOGLALT FUNKCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, HOGY AZ ALKALMAZÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES, ILLETVE, HOGY AZ ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÁSAINAK HOBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. AZ IRON MOUNTAIN VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN ADOTT INFORMÁCIÓK VAGY TANÁCSOK EGYIKE SEM KELETKEZTET GARANCIÁT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A BELEÉRTETT GARANCIÁK VAGY A FOGYASZTÓK VONATKOZÓ TÖRVÉNYI JOGAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKIG AZ IRON MOUNTAIN, BÁRMELY FIÓKVÁLLALATA, IGAZGATÓJA, TISZTSÉGVISELŐJE VAGY ALKALMAZOTTJA, ILLETŐLEG AZ ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSÁBAN, ELKÉSZÍTÉSÉBEN VAGY ÁTADÁSÁBAN ÉRINTETT EGYÉB FÉL MENTESÜL AZ ESETLEGESEN BEKÖVEZTKEZŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, ILLETVE KÖZVETLEN, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉG ALÓL, BELEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG LEÁLLÁSÁT, ILLETVE BÁRMELY, A JELEN SZERZŐDÉSHEZ, AZ ALKALMAZÁSHOZ, ANNAK HASZNÁLATÁHOZ VAGY A HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KERESKEDELMI KÁRT VAGY VESZTESÉGET, TEKINTET NÉLKÜL A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉRE (SZERZŐDÉSES VAGY EGYÉB ALAPON), MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ IRON MOUNTAINT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN KÁRPOK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉN, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. A KORÁBBAN EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK A KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK MEGHIÚSULÁSA ELLENÉRE IS ÉRVÉNYESEK MARADNAK. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTALI ELFOGADÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ALAPVETŐ FELTÉTELE, ÉS A FELEK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY AZ IRON MOUNTAIN E FELTÉTEL ELFOGADÁSA NÉLKÜL NEM BIZTOSÍT HOZZÁFÉRÉST AZ ALKALMAZÁSHOZ. AZ IRON MOUNTAIN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEINEK AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉNEK VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉPPEN BEKÖVETKEZŐ KÁROSODÁSÁÉRT VAGY MÓDOSULÁSÁÉRT, IDEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT A SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSEKET, HORDOZHATÓ ESZKÖZÖKET, ILLETVE MOBILTELEFONOKAT. AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ALKALMAZÁSRA BÁRMELY KÖTELEZŐ GARANCIA VONATKOZIK, AZ IRON MOUNTAIN A NEM KIZÁRHATÓ TÖRVÉNYI GARANCIA VAGY JÓTÁLLÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKÉT AZ ALKALMAZÁSÉRT EREDETILEG FIZETETT VÉTELÁR ÖSSZEGÉBEN MAXIMALIZÁLJA.

 12. Az Iron Mountain nem vizsgálta valamennyi országot, ahol a felhasználó az Alkalmazást esetlegesen eléri vagy használja, és az Iron Mountain nem garantálja, hogy az Alkalmazásban lévő anyagok megfelelőek vagy használatra rendelkezésre állnak a felhasználó tartózkodási helyén. Amennyiben a felhasználó az Alkalmazás használata mellett dönt, köteles betartani a helyi törvényeket és jogszabályokat.

 13. Az Alkalmazás felhasználó általi használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi vita esetében a magyar jog az irányadó.

„A” Függelék - Adatvédelmi szabályzat

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS AZ IRON MOUNTAIN SZÁMÁRA

A jelen Adatvédelmi szabályzatot a helyi Iron Mountain képviselet állította össze, amely személyes információit felhasználja, amikor ön az Iron Mountain Mobil Alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) használatával belép portáljainkra. Ezen túlmenően az Iron Mountain Incorporated, annak európai leányvállalatai és az Iron Mountain szolgáltatási rendszerének részét képező vegyesvállalati partnerei, valamint egyéb szervezetek, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Iron Mountain ellenőrzése alatt állnak (a továbbiakban egyenként Fiókvállalat; az Iron Mountain és Fiókvállalatai együttesen: „Iron Mountain” vagy „mi”) szintén kezelhetik személyes adatait.

Ahol azért gyűjtjük be adatait, hogy hozzáférését biztosítsunk az Iron Mountain Mobil Alkalmazáshoz, a helyi Iron Mountain adatkezelőként eljárva felelős az ön személyes adatainak kezeléséért.

Az Iron Mountain megérti az Iron Mountain Mobil Alkalmazáson keresztül beküldött személyes adatok kezelésével kapcsolatos aggályait. A jelen Szabályzat információkkal szolgál az Alkalmazáson gyűjtött és nyomon követett adatok típusáról, azok felhasználásáról, illetőleg azon személyek köréről, akikkel az adatokat megosztják. Szintén tanulmányozásra javasoljuk az Iron Mountain weboldalain/portáljain megtalálható Adatvédelmi Szabályzatokat, amelyek tükrözik az ügyféladatok védelme iránti elkötelezettségünket. Az Alkalmazás letöltésével ön elfogadja a jelen értesítésben foglalt feltételeket.

1. A BEGYŰJTENDŐ ADATOK KÖRE

Az Iron Mountain két adattípust gyűjt be az Alkalmazás felhasználóitól: „Személyes adatok” (minden olyan adat, amely önmagában vagy más adatokra történő hivatkozással egy személy azonosítására alkalmas), illetve „Összesített adatok” (anonim, személyek azonosítására nem alkalmas adatok).

A Személyes adatok (pl. név, cím, telefonszám vagy email-cím) begyűjtésére csak abban az esetben kerül sor, ha ön azokat az Alkalmazáson keresztül önként megadja, például a regisztrációs folyamat során, vagy az adatmezőkbe beírva. Egyéb, Személyes adatnak tekinthető adatok (pl. a használt eszköz verziója, az Alkalmazás felhasználó általi használatainak száma, az Alkalmazás használatával töltött idő mennyisége), illetőleg Összesített adatok (pl. Általában hány alkalommal lépnek be a látogatók az Alkalmazásba) szintén begyűjtésre kerülhetnek.

Az Alkalmazás által gyűjtött adatok egyebek között az alábbiak lehetnek:

 • Eszköz típusa
 • Feltörték-e az eszközt
 • Nyelv
 • Az Alkalmazás utolsó megnyitásának időpontja
 • Operációs rendszer verziója
 • Város/Ország (az IP cím alapján hozzávetőlegesen)
 • Alkalmazás verziója
 • Alkalmazás első telepítésének időpontja
 • Szoftverfejlesztő készlet verziója

Tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazáshoz való hozzáférést és belépési adatainak (felhasználónév és jelszó) megadását követően ön az IMConnect vagy a RequestWeb portálokat éri el. Az IMConnect vagy a RequestWeb portálok használatára, ideértve a portálok használata során az Iron Mountain által begyűjtött Személyes adatokat, az egyes portálok adatvédelmi szabályozása vonatkozik. Az IMConnect Adatvédelmi szabályzata az IMConnecten keresztül érhető el.

2. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGALAPJA

Az ön Személyes adatainak felhasználását egy adatkezelési feltétel támasztja alá Az esetek többségében ez a feltétel a következő:

 • Ön hozzájárult ahhoz, hogy Személyes adatait az Alkalmazáshoz történő hozzáférés érdekében felhasználjuk;
 • Az ön Személyes adatainak általunk történő felhasználásához üzleti szervezetként jogos érdekünk (pl. Az Alkalmazás fejlesztése vagy adminisztrálása), amennyiben arra mindenkor arányos mértékben és az ön adatvédelmi jogainak szem előtt tartásával kerül sor.

3. A BEGYŰJTÖTT ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Az Alkalmazáson keresztül begyűjtött adatok felhasználásának elsődleges célja hozzáférés biztosítása az IMConnect vagy a RequestWeb portálokhoz, és ennek során az ön azonosítása (az Alkalmazás használata szempontjából releváns azonnali értesítéseket küldhetünk önnek). Ezen kívül a begyűjtött adatokat az Alkalmazás fejlesztésére és adminisztrálására használhatjuk.

4. A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK

A Személyes és Összesített adatokhoz való hozzáférés a jelen értesítésben meghatározott célokra korlátozódik. Az Iron Mountain mindenkor betartja az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásokat.

Az Iron Mountain és (az alábbiakban meghatározott) szolgáltatói a Személyes és Összesített adatokat az alábbiak szerinti tehetik közzé és oszthatják meg:

 • az Iron Mountain és Fiókvállalatai számára;
 • külső szolgáltatók számára (a továbbiakban „Szolgáltatók”), amelyek számunkra vagy nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak (köztük olyanokat, amelyek célja IT és irodai háttérrendszereink kezelésének javítását szolgálják). Ezeket a Szolgáltatókat szerződés kötelezi, hogy a Személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvények és irányelvek szem előtt tartásával kezeljék.

5. AZ ADATOK KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Az Iron Mountain Fiókvállalatai és Szolgáltatói a világ különböző országaiban működnek. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az ön Személyes adatai olyan országba kerülnek továbbításra, ahol az adatvédelmi törvények szintje eltérő az ön országában érvényben lévő törvényekétől. A Személyes adatok olyan fogadó országba történő továbbítását megelőzően, ahol az adatvédelmi normák különböznek az ön országában elfogadottaktól, az Iron Mountain betart minden vonatkozó jogszabályt.

Minden esetben megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az információk nemzetközi továbbítása az adatvédelmi jogok és érdekek gondos szem előtt tartásával történjen. További részletek a helyi weboldalunkon elérhető helyi adatvédelmi szabályzatban találhatók.

6. AZ ÖN JOGAI, és MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

További részletek a helyi weboldalunkon elérhető helyi adatvédelmi szabályzatban találhatók

7. VÁLTOZÁSI ÉRTESÍTÉSEK

Javasoljuk, hogy az Alkalmazás minden megnyitásakor ellenőrizze a jelen Szabályzatot, mivel azt rendszeresen aktualizáljuk a módosított szabályzatnak az Alkalmazásra történő feltöltésével. A változások azok feltöltését követően akkor lépnek érvénybe, amikor ön tovább használja az Alkalmazást, vagy nem tiltakozik Személyes adatainak az Alkalmazás által történő felhasználása ellen, amely jelzi a változások ön általi elfogadását.

8. AZ ADATOK VÉDELME és TÁROLÁSA

Komolyan vesszük a begyűjtött adatok biztonságát. Olyan műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket, elveket és eljárásokat alakítottunk ki és alkalmazunk, amelyeknek célja a szóban forgó adatok és információk véletlen megsemmisülésével vagy elvesztésével, jogosulatlan közzétételével vagy elérésével kapcsolatos kockázatok csökkentése.

További részletek a helyi weboldalunkon elérhető helyi adatvédelmi szabályzatban találhatók.

9. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtés jelen Szabályzatban kifejtett céljának eléréséhez szükséges. Bizonyos körülmények között Személyes adatait hosszabb időn keresztül őrizzük, például azokban az esetekben, amikor azt jogi, szabályozói, adóügyi vagy számviteli előírások megkövetelik.

Bizonyos specifikus körülmények között Személyes adatait hosszabb időn keresztül is megőrizhetjük, hogy panasz vagy kifogás esetén pontos információkkal rendelkezhessünk az önnel folytatott közös tevékenységünkről.

10. KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben további kérdése, kételye vagy kifogása van a jelen Szabályzatnak való megfelelésünkkel vagy az adatvédelmi törvényekkel kapcsolatban, illetve amennyiben jogait kívánja érvényesíteni, kérjük, először velünk vegye fel a kapcsolatot. A Személyes adatok használatával és közzétételével kapcsolatos kifogásokat és vitás kérdéseket a jelen Szabályzatnak, valamint a jelen Alkalmazáson keresztül elért portál szabályzatának megfelelően próbáljuk kivizsgálni és megoldani.

A jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdések

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségeken keresztül léphet velünk kapcsolatba:

Iron Mountain adatvédelmi biztos
Global.privacy@ironmountain.com
Iron Mountain Europe
Czuczor utca 10
1093 Budapest,
MAGYARORSZÁG

Emailben is felveheti velünk a kapcsolatot a global.privacy@ironmountain.com címen.

Kapcsolat

paper and pen

Kapcsolat

Töltsd ki az űrlapot és az Iron Mountain szakemberei 24 órán belül felveszik veled a kapcsolatot
Árajánlatkérés
laptop profile screen

Bejelentkezés és számla fizetése

Jelentkezz be a fiókodba, vagy hozz létre új fiókot!
Kezdés
customer service

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati központunk segít abban, hogy kérdéseidre a leggyorsabban választ kapj.
Segítségkérés
ringing telephone

Értékesítő hívása

Lépj kapcsolatba hozzáértő kollégánk egyikével, hogy megoldást találhassunk egyedi igényeidre.
36 1 815 3600