Iron Mountain blue mountains backdrop

Gebruikersvoorwaarden & juridische informatie

  1. De website van Iron Mountain en haar verwante websites en de Compass TM nieuwsbrief en elke andere electronische vorm van publicatie of communicatie (de “Sites”) zijn wereldwijd toegankelijk voor iedereen die over een aansluiting tot het Internet beschikt. Toegang de Sites is onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden –en bepalingen zoals hierbij uiteengezet (“Gebruiksvoorwaarden”), alsook aan alle wetten op handelsmerken en Copyright en alle andere van toepassing zijnde wetten en bepalingen. INDIEN U DE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZOALS UITEENGEZET IN DIT ONDERDEEL, GENAAMD “GEBRUIKSVOORWAARDEN”, ACCEPTEERT ZONDER ENIG VOORBEHOUD NOCH UITZONDERING OP ZULKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN. Iron Mountain en haar verwante bedrijven behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken op welk moment dan ook deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen via het publiceren van deze gewijzigde voorwaarden ter vervanging van de toenmalige Gebruiksvoorwaarden. Uw aanhoudend gebruik van de Sites van Iron Mountain na het publiceren van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden betekent dat U deze veranderingen accepteert.
  2. DE WEBSITE VAN IRON MOUNTAIN WORDT ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD, HETZIJ IMPLICIET, HETZIJ EXPLICIET AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IRON MOUNTAIN IS IN GEEN GEVAL GEHOUDEN TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SPECIALE GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE VERKRIJGBARE INFORMATIE VIA DE DIENSTVERLENING EN OP DE SITES, OF VOORTVLOEIENDE UIT ENIGE ACTIE ONDERNOMEN IN ANTWOORD OP OF ALS GEVOLG VAN VERKRIJGBARE INFORMATIE VIA DE DIENSTVERLENING EN DE SITES.
  3. Iron Mountain en haar verwante bedrijven controleren en overzien de websites van derden, waarop U via de Dienstverlening op de Site toegang krijgt, niet. Iron Mountain is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites. Het inlassen van dergelijke koppelingen betekent niet dat Iron Mountain de inhoud van een dergelijke website op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Als U besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet U dit volledig voor eigen risico.
  4. Elke verkoop of Dienstverlening zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en bepalingen van Iron Mountain. Een kopie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is verkrijgbaar op verzoek.
  5. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, slogans, domeinnamen en merknamen (gezamelijk “Merken”) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Iron Mountain heeft geen enkele interesse tot eigendom van Merken, andere dan de hare. De volledige inhoud van de website is de eigendom van Iron Mountain, haar dochterondernemingen, verwante bedrijven en / of derde licentiehouders, op basis van de wetgeving inzake Copyright. Indien U verkiest de op deze website aangeboden materialen te gebruiken, voor andere doeleinden dan uw persoonlijk gebruik en persoonlijke educatieve doeleinden, en het eigenaarsschap van Copyright is in het bezit van derden, dan dient U zich te verzekeren van de toelating van dergelijke derde partij alvorens zulke materialen te gebruiken. Indien U geen klant bent van Iron Mountain en U wenst enige informatie verstrekt op onze website af te laden of te gebruiken, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik of persoonlijk educatieve doeleinden, of in verband met uw relatie als klant of potentiele klant van Iron Mountain, dient U het bijgevoegde Aanvraagformulier in te vullen en dit te versturen naar webmaster@ironmountain.com zodat de toegewezen beheerder van de website uw aanvraag tot gebruik van de inhoud van de website van Iron Mountain, kan evalueren.
  6. Indien de beheerder van de website van de Dienstverlener uw verzoek tot het gebruik van de inhoud van de Website van Iron Mountain goedkeurt, wordt U toegestaan om elk document, aangeboden op de website van Iron Mountain, te openen en te gebruiken, te reproduceren en te verdelen, dit uitsluitend voor de doeleinden zoals aangegeven in uw Aanvraagformulier. U verklaart zich akkoord dat: (i) U de documenten, publicities of afbeeldingen niet zal wijzigen; (ii) U geen materialen zal aanhalen buiten de context; en (iii) U de aanduiding van het Recht van Copyright van Iron Mountain zal behouden en afbeelden. U verklaart zich verder akkoord met het feit dat Iron Mountain zich het recht voorbehoudt om op eender welk moment haar toestemming in te trekken en U zal dienvolgens elk verder gebruik van de inhoud van de website van Iron Mountain stopzetten. De voorafgaandelijke toestemming houdt geen toelating in tot het copiëren van grafisch material, uitzicht of layout van de website van Iron Mountain. Onderhavig aan de bepalingen zoals hierboven uiteengezet in onderdeel #5, bent U verantwoordelijk voor alle risico’s met betrekking tot de nauwkeurigheid en het juiste gebruik van de informatie verstrekt op de website van Iron Mountain, welke U verkiest te gebruiken, en welke onderhavig is aan de goedkeuring van Iron Mountain.
  7. Iron Mountain behoudt zich het recht voor om veranderingen aan haar website, de informatie verstrekt op de website, software, documenten, publikaties, prijzen en technische bepalingen, aangeboden diensten en elke andere aangeboden informatie en materialen op de website, ten allen tijde toe te brengen en zonder voorafgaandelijke aankondiging.
  8. U zal op basis van deze bepalingen en voorwaarden de website van Iron Mountain niet gebruiken voor enig onwettig of verboden doel. U zal geen acties ondernemen welke enige Dienstverlener van Iron Mountain, noch enig Netwerk dat in verbinding staat met enige Server van Iron Mountain, beschadigt, vernietigt, overbelast of storingen veroorzaakt of op eender welke manier het gebruik en genot van de website door derden in gedrang brengt. U zal geen pogingen ondernemen om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot diensten, materialen, andere bestanden, computersystemen of netwerken welke in verbinding staan met de server of met de website van Iron Mountain, via hacking, het stelen van paswoorden of andere middelen.
  9. Voor deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de website van Iron Mountain is het Recht van Commonwealth van Massachusetts van toepassing.

Handelsmerken eigendom van Iron Mountain

Dit is een huidige lijst van handelsmerken in de Verenigde Staten van Amerika, waarvan Iron Mountain eigenaar is. Niet alle algemene wettelijke handelsmerken zijn vermeld op deze pagina. Gezien het grote aantal Dienstverleningen welke Iron Mountain op de markt brengt, is het de strategie van Iron Mountain om alleen de meest belangrijke van haar algemene wettelijke handelsmerken te vermelden. Indien een bepaald merk niet vermeldt is op deze pagina, betekent dat geenszins dat Iron Mountain het product niet werkelijk op de markt brengt maar alleen dat het niet betekenisvol genoeg is in haar handelsmarkt.

Deze handelsmerken welke aangeduid zijn met â zijn handelsmerken van Iron Mountain, geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika; alle andere handelsmerken zijn algemene wettelijke handelsmerken van Iron Mountain in de Verenigde Staten van Amerika. Deze lijst is geen uitgebreide opsomming van alle handelsmerken van Iron Mountain.

Handelsmerken Status

Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®

Connected logo ®

Connected DataProtector TM

Connected DataProtector/PC TM

Connected DataProtector/SV TM

Connected EmailOptimizer TM

EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataDefense TM

DataBundler TM

AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
MyRoam TM

MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®

ShipTrak TM
Sure-DNS TM

TLD Monitor TM

LiveVault ®

Neem contact op

paper and pen

Neem contact op

Vul dit formulier in en een specialist van Iron Mountain neemt binnen één werkdag contact met u op.
Ontvang een offerte
laptop profile screen

Inloggen en betalen

Log in of ontdek hoe u een account aanmaakt.
Aan de slag
customer service

Klantenservice

Krijg snel antwoord op uw vragen.
Krijg hulp
ringing telephone

Bel met sales

Bespreek uw behoeften met een van onze deskundige vertegenwoordigers.
+32 2 712 2020