Licentieovereenkomst voor eindgebruikers mobiele applicatie van Iron Mountain

Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Mobiele Applicatie van Iron Mountain (“EULA”) reguleert uw gebruik van de mobiele applicatie van Iron Mountain® ("applicatie"). U erkent en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA door één of meerdere van de volgende acties te ondernemen: klikken op een acceptatieknop of vergelijkbare knoppen of links om deze voorwaarden weer te geven, het installeren van de applicatie, of anderszins de applicatie te openen of te gebruiken. Met inachtneming van deze EULA is uw gebruik van deze applicatie en alle bijbehorende services ook onderworpen aan alle andere regels en beleidsmaatregelen die Iron Mountain mogelijk op zijn website openbaar maakt of van tijd tot tijd bijwerkt.

 1. Met inachtneming van de voorwaarden van deze EULA verleent Iron Mountain u een beperkt, wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, herroepbaar recht om de applicatie alleen voor zakelijk gebruik in te zetten, in overeenstemming met de hierin opgenomen voorwaarden. U moet alle toepasselijke wetten en voorwaarden van derden naleven wanneer u de applicatie gebruikt (bijv. uw serviceovereenkomst voor draadloze data).
 2. Iron Mountain bezit, of is de licentiehouder van, alle rechten, titels en belangen van de applicatie samen met de onderliggende database en code, inclusief alle rechten onder octrooi, copyright, handelsgeheim, handelsmerk, of oneerlijke concurrentiewetgeving en alle andere eigendomsrechten, inclusief alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen en restauraties daarvan. U zult niet (en staat derden niet namens u toe) de broncode van de applicatie wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken hieruit voorbereiden, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins te proberen de broncode van de applicatie af te leiden en u zult de copyrightvermelding, handelsmerken of andere kennisgevingen over eigendomsrechten van Iron Mountain die zijn aangebracht op, opgenomen in of geopend in combinatie met of door een Iron Mountain-applicatie niet verwijderen, obscuur maken, of aanpassen.
 3. U begrijpt dat u door het gebruik van de applicatie instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie en geaggregeerde gegevens, uitsluitend in overeenstemming met deze EULA en de privacyverklaring die hierbij is bijgevoegd als bijlage A.
 4. De applicatie mag niet dezelfde functionaliteiten hebben als op de websites https://www.ironmountainconnect.com of https://www.ironmountain.com/nl-nl/login.
 5. De applicatie is nu gratis beschikbaar gemaakt voor zakelijk gebruik. Iron Mountain behoudt zich het recht voor om de applicatie op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of in te trekken.
 6. U erkent dat de voorwaarden van de overeenkomst met uw respectievelijke mobiele netwerkprovider ('mobiele provider') van toepassing blijft tijdens het gebruik van de applicatie. Als gevolg daarvan kunnen er kosten in rekening gebracht worden door uw mobiele provider voor toegang tot netwerkverbindingsservices voor de duur van de verbinding terwijl u de applicatie gebruikt, of voor dergelijke kosten van derden die kunnen ontstaan. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor al dit soort onstane kosten.
 7. Als u niet rekeningbetaler bent voor het mobiele apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de applicatie, dan garandeert en verklaart u dat u toestemming heeft gekregen van de rekeningbetaler voor het gebruik van de applicatie. Bovendien, als u toegang hebt tot Iron Mountain Connect of RequestWeb met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan garandeert en verklaart u dat u de passende toestemming heeft van uw werkgever om toegang te krijgen tot de Iron Mountain Connect of RequestWeb-portalen door gebruik van de applicatie.
 8. De applicatie is beschikbaar op mobiele apparaten die draaien op de besturingssystemen Apple iOS en Android OS. Iron Mountain zal redelijke inspanningen verrichten om de applicatie te allen tijde beschikbaar te maken. U erkent echter dat de applicatie wordt aangeboden via het internet en via mobiele netwerken en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de applicatie dus kan worden beïnvloed door factoren buiten de controle van Iron Mountain.

  Iron Mountain, haar bedrijvengroep en onderaannemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de applicatie, voor moeilijkheden of het niet kunnen downloaden van -of toegang krijgen tot- inhoud of alle andere communicatiesysteemstoringen die ertoe kunnen leiden dat de applicatie niet beschikbaar is.
 9. De versie van de applicatie-software kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden om ondersteuning voor nieuwe functies en services toe te voegen.
 10. Iron Mountain kan het gebruik van de applicatie op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Na welke beëindiging dan ook (a) zullen de rechten en licenties die hierin aan u gegeven waren, beëindigen; (b) zult u af moeten zien van iedere vorm van gebruik van de applicatie.
 11. U BEVESTIGT EXPLICIET DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO OP VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIE, ACCURAATHEID EN INSPANNING VOLLEDIG BIJ U LIGT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WORDEN DE APPLICATIE EN ALLE UITGEVOERDE EN AANGEBODEN DIENSTEN DOOR DE APPLICATIE ("DIENSTEN") AANGEBODEN "OP EIGEN BATEN EN SCHADE" EN "NAAR BESCHIKBAARHEID", MET ALLE TEKORTKOMINGEN EN ZONDER ENKELE AARD VAN GARANTIE IN ZOVERRE TOEGESTAAN BINNEN DE WETGEVING EN IRON MOUNTAIN VERWERPT HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE EN ALLE DIENSTEN, DANWEL UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VAN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, VAN ACCURAATHEID, VAN ONGESTOORD GENOT EN HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. IRON MOUNTAIN GEEFT GEEN GARANTIE OP HET NIET VERSTOREN VAN UW GENOT VAN DE APPLICATIE, DAT DE FUNCTIES DIE ERIN OPGENOMEN ZIJN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, DAT DE UITVOERING VAN DE APPLICATIE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE APPLICATIEDIENSTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. GEEN MONDELIJKE OF GESCHREVEN INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR IRON MOUNTAIN OF HAAR GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE VORMEN. BEPAALDE WETGEVINGEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP TOEPASBARE STATUTAIRE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN ENKEL GEVAL, IN ZOVERRE NIET VERBODEN DOOR DE WET, ZULLEN IRON MOUNTAIN, HAAR PARTNERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN OF MEDEWERKERS, OF IEDERE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE APPLICATIE, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VAN IEDERE AARD, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF IEDERE ANDERE ZAKELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN DEZE EULA, DE APPLICATIE, UW GEBRUIK, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE, HOE HET OOK VEROORZAAKT IS, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS IRON MOUNTAIN ADVIES ONTVANGEN HEEFT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN. BEPAALDE WETGEVINGEN STAAN GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VAN INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE TOE, DUS DEZE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG FALEN VAN HET DOELMATIG INZETTEN VAN EEN BEPERKENDE OPLOSSING. UW AKKOORD MET DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE PARTIJEN BEVESTIGEN DAT IRON MOUNTAIN GEEN TOEGANG TOT DE SITE ZAL VERLENEN ZONDER DAT U MET DEZE VOORWAARDE AKKOORD GAAT.

  IRON MOUNTAIN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE OF AANPASSING IN UW APPARATUUR INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT COMPUTERAPPARATUUR, MOBIELE APPARATEN, MOBIELE TELEFOONS ALS GEVOLG VAN DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

  ALS ER ENIGE STATUTAIRE GARANTIES VAN TOEPASSING ZIJN OP DE APPLICATIE AANGEBODEN ONDER DEZE EULA, BEPERKT IRON MOUNTAIN HAAR MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE NIET UIT TE SLUITEN STATUTAIRE GARANTIES TOT DE ORIGINELE AANKOOPPRIJS DIE DOOR U BETAALD IS VOOR DE APPLICATIE.
 12. Iron Mountain heeft de applicatie niet gekeurd voor ieder land waarin u deze applicatie zou kunnen openen of gebruiken en Iron Mountain geeft geen garantie dat het materiaal dat opgenomen is in de applicatie gepast of voor gebruik beschikbaar is op uw locatie. Als u besluit deze toepassing te gebruiken, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetten.
 13. In het geval dat er geschillen ontstaan in verband met uw gebruik van de applicatie, zullen al deze geschillen in alle opzichten onderworpen zijn aan de wetgeving van het Gemenebest van Massachusetts, de Verenigde Staten van Amerika.

Bijlage A – Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Iron Mountain

Deze privacyverklaring wordt aangenomen door de lokale Iron Mountain-entiteit die uw persoonlijke informatie zal gebruiken wanneer u onze portalen bezoekt via de mobiele applicatie van Iron Mountain ("app"). Bovendien zijn Iron Mountain Incorporated, haar Europese dochterondernemingen en joint venture-partners die deel uitmaken van het Iron Mountain-servicesysteem en andere entiteiten die direct of indirect onder de zeggenschap staan van Iron Mountain (elk, een partner; Iron Mountain en haar partners worden collectief "Iron Mountain", "wij", "ons" genoemd) kunnen ook uw persoonlijke informatie verwerken.

Waar we uw informatie verzamelen om u toegang te geven tot -en gebruik te laten maken van- de mobiele applicatie van Iron Mountain, is de lokale Iron Mountain-entiteit verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke data en zal deze ook optreden als gegevensbeheerder.

Iron Mountain begrijpt uw bezorgdheid over de privacy van gegevens die u kunt invoeren via de mobiele applicatie van Iron Mountain. Deze verklaring geeft informatie over welk type gegevens wordt verzameld en bijgehouden in de app, hoe de gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. U dient ook de privacyverklaringen van onze websites/portals te lezen die onze toewijding tot het beschermen van de privacy van onze klanten bevatten. Door de app te downloaden, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze verklaring.

1. De gegevens die wij verzamelen

Iron Mountain verzamelt twee soorten gegevens van gebruikers van de app: "Persoonlijke Gegevens" (alles wat een individu identificeert, op zichzelf of door verwijzing naar andere gegevens) en "Geaggregeerde Gegevens" (niet-persoonlijk identificeerbare en anonieme gegevens).

Persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) worden slechts verzameld als u deze vrijwillig verstrekt via de app, zoals gedurende het registratieproces, of wanneer u gegevens invoert. Andere gegevens die ook persoonsgegevens kunnen zijn (zoals apparaatversie, het aantal keren dat de app door u is gebruikt, data waarop u deze heeft gebruikt en de hoeveelheid tijd besteed aan gebruik van de app) en geaggregeerde gegevens (zoals hoe vaak gebruikers inloggen op de app in het algemeen) kunnen ook worden verzameld.

Andere gegevens die door de app worden verzameld, bevatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Het model van het apparaat
 • Of het apparaat handmatig is aangepast
 • Taal
 • De laatste keer dat de app werd geopend
 • OS-versie
 • Stad/land (schatting via IP-locatie)
 • App-versie
 • Eerste installatie van app
 • SDK-versie

Houd er rekening mee dat zodra u de app heeft geopend en u zich heeft aangemeld met uw inlog-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), u toegang krijgt tot de IMConnect of de RequestWeb-portalen. Uw gebruik van IMConnect of RequestWeb, inclusief alle persoonlijke gegevens verzameld door Iron Mountain gedurende uw gebruik van deze portalen, wordt beheerd door de voor elk toepasselijke privacyverklaring. Een kopie van de privacyverklaring voor IMConnect is beschikbaar via IMConnect.

2. Wettelijke grondslag voor het verzamelen & gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal gerechtvaardigd worden door één voorwaarde voor verwerking. In de meeste gevallen zal deze voorwaarde zijn dat:

 • u ons toestemming hebt gegeven om de persoonlijke gegevens te gebruiken met het doel u toegang te verstrekken totm de app;
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in ons legitieme belang als commerciële organisatie is (bijvoorbeeld om de app te verbeteren of te beheren), onder voorwaarde dat dit te allen tijde op een proportionele manier wordt uitgevoerd en dat uw privacyrechten worden gerespecteerd.

3. Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

De gegevens die we via deze app verzamelen zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor het toegang geven tot de IM Connect of RequestWeb-portalen en om zo uw identiteit te verifiëren (we kunnen u push-notificaties sturen die relevant zijn voor uw gebruik van de app). Daarnaast kunnen we de gegevens die we verzamelen gebruiken om de app te beheren en verbeteren.

4. De informatie die we openbaar maken

Toegang tot persoonlijke en geaggregeerde gegevens is beperkt tot de doelen die zijn uitgelegd in deze verklaring. Iron Mountain zal te allen tijde de wetten voor privacy en gegevensbescherming naleven.

Wij en onze service providers (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen persoonlijke en geaggregeerde gegevens openbaar maken en delen:

 • tussen Iron Mountain en onze partners;
 • aan externe serviceproviders ("serviceproviders") die services voor of namens ons uitvoeren (inclusief services die kunnen helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen). Zulke serviceproviders zijn volgens hun contract met ons verplicht om persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasbare wetten en principes met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

5. Grensoverschrijdende overdracht

Iron Mountain’s partners en service-providers bevinden zich over de hele wereld. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar landen met andere gegevensbeschermingswetten dan uw land van verblijf. Iron Mountain voldoet aan alle toepasselijke wetten voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land met wetten voor gegevensbescherming die geen gegevensbeschermingsnormen hebben gelijkwaardig aan de wetten die gelden waar u woont.

We zullen altijd de gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van informatie zorgvuldig beheerd wordt om uw rechten en belangen te beschermen. Bekijk voor verdere details de plaatselijke privacyverklaring die u via onze plaatselijke website kunt bereiken.

6. Uw rechten en hoe te vragen om wijzigingen

Bekijk voor verdere details de plaatselijke privacyverklaring die u via onze plaatselijke website kunt bereiken.

7. Kennisgeving van wijzigingen

We raden u aan deze verklaring iedere keer dat u onze app bezoekt te bekijken, omdat wij deze van tijd tot tijd kunnen bijwerken door een verklaring met aanpassingen in de app te plaatsen. Alle wijzigingen zullen bij het plaatsen van kracht zijn en uw gebruik van de app, of als u geen bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de app, zal erop wijzen dat u alle wijzigingen accepteert.

8. Hoe we uw gegevens beschermen en opslaan

We nemen de beveiliging van de informatie die we verzamelen heel serieus. We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, beleid en procedures geïmplementeerd en onderhouden, die bedoeld zijn om het risico van onbedoelde vernietiging of verlies, of de onrechtmatige openbaarmaking of toegang tot dergelijke informatie te verkleinen, afgestemd op de aard van de gegevens die het betreft.

Bekijk voor verdere details de plaatselijke privacyverklaring die u via onze plaatselijke website kunt bereiken.

9. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, zoals is uitgelegd in deze verklaring. Onder bepaalde omstandigheden zouden we uw persoonsgegevens voor een langere periode kunnen bewaren, bijvoorbeeld als dit van ons vereist wordt in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, belastinggerelateerde of boekhoudkundige vereisten.

In specifieke omstandigheden zouden we uw persoonsgegevens voor een langere periode kunnen bewaren, zodat we een accurate registratie hebben van onze handelsrelatie met u in het geval van klachten of geschillen.

10. Contact opnemen

Als u nog vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot tot onze naleving van deze verklaring en de gegevensbescherminsgwetgeving of u wenst uw rechten uit te oefenen, verzoeken we u om eerst contact met ons op te nemen. Wij zullen uw klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en proberen te verhelpen, in overeenstemming met deze verklaring en de verklaring van het relevante portaal waartoe u toegang heeft via deze app.

Vragen met betrekking tot deze verklaring

Als u nog vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op via:

Iron Mountain Data Protection Officer

Global.privacy@ironmountain.com

Iron Mountain Europe

Czuczor utca 10

1093 Budapest

HONGARIJE

U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail op global.privacy@ironmountain.com of door te schrijven aan de Global Privacy Officer, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.

Neem contact op

paper and pen

Neem contact op

Vul dit formulier in en een specialist van Iron Mountain neemt binnen één werkdag contact met u op.
Ontvang een offerte
laptop profile screen

Inloggen en betalen

Log in of ontdek hoe u een account aanmaakt.
Aan de slag
customer service

Klantenservice

Krijg snel antwoord op uw vragen.
Krijg hulp
ringing telephone

Bel met sales

Bespreek uw behoeften met een van onze deskundige vertegenwoordigers.
0884254444