Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

  1. Home
  2. Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izlučivanje je proces odvajanja dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja i njegovog uništavanja.

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, dužan je da posle izvršenog odabiranja arhivske građe, izdvoji radi uništavanja dokumentarni materijal kome je istekao rok čuvanja.

Dokumentarni materijal nastao radom i delovanjem državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća i imalaca javnih ovlašćenja, čiji je rok čuvanja istekao uništava se po pribavljenom odobrenju u pismenoj formi nadležnog javnog arhiva.

Naša kompanija izrađuje zahtev u zakonskoj formi , dok klijentu preostaje da ga overi.

Public Sector Highlight

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Povezane usluge

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN