Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenataconsulting

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata  1. Home
  2. Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Ovim pravilnikom se reguliše način evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata te elektronskog poslovanja u informacionim sistemima Društva.

Elektronsko kancelarijsko poslovanje obuhvata nastanak, upotrebu i zaštitu podataka u elektronskom obliku, sredstva elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova u Društvu.

Naša kompanija izrađuje dokument za klijenta u skladu sa zakonskom regulativom.

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije (registraturskug materijala)

Povezane usluge

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

Business Woman | iron Mountain

POZOVITE IRON MOUNTAIN