Iron Mountain blue mountains backdrop

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลหน้านี้ (รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง) จะชี้แจงในข้อกำหนดการใช้งาน (ข้อกำหนดการใช้) ในเรื่องของเว็บไซต์ www.ironmountain.com (ไซต์), แก่ผู้เข้าชมหรือเจ้าหน้าที่ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานให้ละเอียดรอบคอบก่อนการใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์ จากการใช้เว็บไซต์ของเรา, เป็นการบ่งชี้ว่าท่านจะยอมรับในข้อกำหนดต่างๆนี้และเห็นชอบที่จะยึดถือตามข้อกำหนดเหล่านั้น หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อกำหนดเหล่านี้, กรุณาระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราด้วย

1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.1 เว็บไซต์ของเราเปิดใช้งานขึ้นโดยบริษัทไอออนเมาเท่นท์ ประเทศอังกฤษจำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3, ค็อทท่อน เซ็นเตอร์, ถนนทูเลย์, ลอนดอน, ลงทะเบียนในประเทศอังกฤษทะเบียนหมายเลข: 1478540

2 การเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

2.1 การเข้าใช้เว็บไซต์ของเราจะได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวและสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งการถอดถอน หรือ แก้ไขในบริการของเราโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบ (โปรดสังเกตุเนื้อหาด้านล่าง) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นต้นเหตุใดๆในระหว่างที่เราให้บริการไม่ได้

2.2 เราอาจจำกัดขอบเขตการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ในบางส่วน, หรือทั้งหมด, ต่อผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

2.3 หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสโค้ด, รหัสลับ, หรือข้อมูลด้านความปลอดภัยใดๆก็ตามจะต้องเก็บไว้เป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่นทั้งสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้รหัสโค้ดหรือรหัสลับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เลือกหรือทางเราจัดให้ก็ตามในกรณีที่ทางเราเห็นสมควรว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้มีขึ้นไว้ได้

2.4 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังมีส่วนรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่เข้าชมเว็บไซต์โดยผ่านการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตของท่านให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ได้มีขึ้นด้วย

3 การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 เราคือเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเครื่องหมายการค้าใดๆ, และสื่อต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ บรรดาผลงานล้วนได้รับการคุ้มครองและสงวนสิทธิ์โดยกฎหมายสิทธิบัตรและข้อตกลงต่างๆทั่วโลก

3.2 ท่านสามารถพิมพ์ฉบับคัดลอก, และดาวน์โหลด, ข้อมูลในหน้าใดๆออกมาจากเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้ในการอ้างอิงของท่าน และสามารถให้ผู้อื่นในองค์กรของท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ข้อมูลโพสต์ในเว็บไซต์ของเราได้

3.3 ห้ามมิให้ดัดแปลง, แก้ไขสำเนาเอกสารหรือสำเนาดิจิตอลที่ได้พิมพ์หรือดาวน์โหลดออกมา, และห้ามมิให้นำภาพประกอบ, ภาพถ่าย, วีดิทัศน์หรือเสียงบันทึกไปใช้แยกจากข้อความของทางบริษัทเรา

3.4 หากมีการนำข้อมูลไปใช้ ในฐานะผู้จัดทำ (รวมทั้งผู้อื่นที่มีส่วนร่วม) ในสื่อต่างๆในเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้รับทราบอยู่เสมอ

3.5 ห้ามไม่ให้ท่านใช้ข้อความใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้อนุมัติลิขสิทธิ์ของเรา

3.6 หากท่านตีพิมพ์, คัดลอกหรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่มีขึ้น, ท่านจะเสียสิทธิ์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเราโดยทันที และจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาข้อมูลที่ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดของเราลง

4 ความน่าเชื่อถือในแหล่งข่าวที่โพสต์ไว้

4.1 ข้อคิดเห็นหรือข้อความที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเราล้วนจะต้องไม่มีเจตนาในการชักนำไปในทางใดทางหนึ่ง เราขอปฏิเสธต่อความเชื่อถือและความรับผิดชอบอันมาจากการโพสต์ข้อความต่างๆโดยผู้เข้าใช้ในเว็บไซต์ของเรา, หรือบุคคลที่สามที่ข้อความที่โพสต์ไว้พาดพิงถึง

5 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

5.1 เรามุ่งที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นการให้บริการเว็บไซต์อาจจะหยุดให้บริการ, หรือปิดใช้งานโดยไม่มีกำหนด อาจเป็นเหตุให้เนื้อหาในเว็บไซต์อาจจะล้าหลังได้และอาจจะไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

6 การรับผิด

6.1 ข้อความเนื้อหาที่ได้โพสต์ลงในเว็บไซต์เราจะไม่มีการรับประกันแต่อย่างใด

6.2 จะไม่มีเนื้อหาข้อกำหนดส่วนไหนได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บของบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการเป็นตัวแทนในความฉ้อฉล

6.3 ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ6.2 ค่าสินไหมทดแทน, ประกัน, เงื่อนไขกฏเกณฑ์ใดๆ(ที่ได้แสดงออกเป็นคำพูดหรือทำตาม)จะได้รับการยกเว้นเพื่อการอายัดทางกฏหมายสูงสุด

6.4 ตามที่ได้ระบุใน6.2 เราจะไม่เป็นผู้รับผิดในสัญญาจากการละเมิด(รวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะความเลินเล่อ), ในสัญญาฉบับก่อนทำ หรือสัญญาใดๆ (นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนในความฉ้อฉล และความเลินเล่อ) หรือที่ไม่ได้มีความเกี่ยวกับข้อกำหนดดังนี้
6.4.1 ความเสียหายทั้งทางตรง, ทั้งทางอ้อม, และผลที่ตามมา หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ของท่านทั้งมีความสามารถและไม่มีความสามารถ หรือจากเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมต่อกับทางเว็บไซต์เราหรือเนื้อหาใดๆที่โพสต์ในเว็บไซต์ หรือ
6.4.2 การขาดดุลทางธุรกิจ (รวมถึงการขาดทุนหรือสูญเสียรายได้, ข้อมูล, กำไร, สัญญา, ทรัพย์ทางธุรกิจที่สะสมไว้) หรือ
6.4.3 การสูญเสียทางสิทธิบัตรหรือชื่อเสียง หรือ
6.4.4 การสูญเสียอื่นๆเป็นกรณีพิเศษหรือทางอ้อม หรือ
6.4.5 ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการละเมิด(รวมทั้งการประมาทเลินเล่อ), การผิดสัญญาแม้แต่ผลเสียที่คาดการณ์ได้หรือไม่ได้ที่มาจากท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังนี้

7 ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและการเข้าใช้เว็บไซต์

7.1 เราได้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้สอดคล้องกับนโยบานด้านสิทธิส่วนบุคคลของเรา จากการเข้าใช้เว็บไซต์ท่านมีความยินยอมต่อกระบวนการจัดการและท่านรับประกันว่าข้อมูลที่มอบให้เป็นความจริงตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

8 การสรุปธุรกรรมในเว็บไซต์

8.1 สัญญาซื้อที่มีขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเราจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการขายกับทางเรา ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดได้ตามลิงค์"เงื่อนไขและข้อกำหนด"

9 ไวรัส, การโจรกรรม, และการละเมิดกฎหมายด้านอื่นๆ

9.1 ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ผิดโดยการแพร่ ไวรัส, เวิม, โลจิคบอมบ์ หรือสิ่งอันตรายใดๆที่มีต่อเทคโนโลยีของเรา ท่านจะต้องไม่ทำการละเมิดใช้เว็บไซต์, เซฟเวอร์ที่ได้จัดเก็บข้อมูล, คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลต่อเว็บไซต์เราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราด้วยวิธี (DOS) มิฉะนั้นแล้วเราสามารถระงับให้บริการเพื่อหยุดการโจมตีเของระบบการทำงาน

9.2 จากการละเมิดต่อข้อบังคับนี้ อาจจะถือว่าท่านมีความผิดทางอาญาได้ เราจะรายงานต่อทุกๆการละเมิดที่เกี่ยวกับทางกฏหมายโดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และท่านจะถูกระงับการใช้งานต่อเว็บไซต์ของเราในทันที 9.3 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสาเหตุใดๆอันมาจากการปฎิเสธการให้บริการ, ปล่อยไวรัส, หรืออันตรายที่มีต่อทางเทคโนโลยีที่กระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูล หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในภายใต้การใช้งานเว็บไซต์เราหรือการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ หรือจากเว็บไซต์ใดๆของ(จาก)ท่าน

10 ลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์

10.1 เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ร่วมไปยังเว็บอื่นๆและมีแหล่งข้อมูลที่จัดทำขึ้นจากบุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านเท่านั้น การดำเนินร่วมกับเว็บไซต์เราล้วนดำเนินเป็นไปด้วยความสมัครใจและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน

11 การเปลี่ยนแปลง

11.1 เราอาจจะปรับปรุงเนื้อหาของข้อกำหนดโดยแก้ไขในหน้าเพจนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเวลาที่เราได้จัดทำขึ้น ข้อบังคับบางข้อภายใต้ข้อกำหนดนี้อาจจะถูกแทนที่ในข้อบังคับที่ได้ประกาศไว้ในที่สาธารณะได้

12 การป้องกันข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคล

12.1 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งท่านส่งให้เรานอกเสียจากจะมีความสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลซึ่งสามารถเข้าถึงโดยกดลิงค์: นโยบายความเป็นส่วนตัว

13 การติดต่อ

13.1 หากท่านมีข้อสงสัยในเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ที่ webmaster@ironmountain.co.uk.

14 สาระอื่นๆ

14.1 ข่าวสารหรือการสื่อสารใดๆที่ส่งมาภายใต้ข้อกำหนดจะต้องถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจจะส่งโดยวิธีธนาณัติหรือส่งแฟ็กซ์ ข่าวสารหรือเอกสารจะถูกส่ง, หรือโพสต์, หรือแฟ็กซ์ตามเวลาทำการที่ระบุ

14.2 เราจะไม่มีการยกเว้นในการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะถูกพิจารณาให้สละสิทธิ์หลังจากการละเมิดข้อกำหนดในข้อบังคับเดียวกันหรือข้ออื่นๆ

14.3 ความเป็นโมฆะ, ความผิดกฎหมาย หรือ การไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนดทั้งหมด หรือบางส่วนจะไม่เป็นส่วนในการตัดสินว่าเนื้อหาส่วนอื่นๆเป็นโมฆะ

14.4 ข้อกำหนดเหล่านี้เช่นเงื่อนไขและข้อกำหนดในการขายและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลจากข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรา

14.5 ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกกำกับโดยและสร้างขึ้นในมุมมองหลายๆด้านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย ศาลกฎหมายประเทศไทยจะมีคำตัดสินเป็นที่สุดต่อคำอุธรณ์ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา แม้เราจะดำรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการดำเนินกฎหมายต่อท่านจากการละเมิดเงื่อนไขต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในประเทศของท่านหรือประเทศที่ท่านพักอาศัย

ขอขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา.

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333