a silhouette of a man climbing a mountain

บริการและอุตสาหกรรมทั้งหมด

Iron Mountain Clean Start®

เปลี่ยนสถานที่ทำงานของคุณให้เป็นปัจจุบัน

Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก

Smart Reveal

Reveal what you have—and potentially who is the rightful owner of each records box

กล่องเก็บเอกสารและฉลากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เข้าถึงคลังข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงการการจัดการด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID)

การจัดการข้อมูลบน Iron Cloud

ผู้ให้บริการที่คุณเชื่อถือได้เพื่อการจัดการข้อมูลของคุณอย่างครอบคลุม

การจัดเก็บข้อมูลภายนอกสถานที่

รักษาและปกป้องข้อมูลของคุณในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นไปตามข้อกำหนด

การจัดเก็บเทปข้อมูลภายนอก

ขณะที่คุณมุ่งเน้นที่จะผลักดันนวัตกรรมทางธุรกิจ ให้เราช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ

การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

ทำลายบันทึกข้อมูลที่เป็นกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

การบริการและโซลูชั่นการกู้คืนระบบ

หลีกเลี่ยงปัญหาและลดเวลาหยุดทำงานด้วยบริการกู้คืนระบบของเรา

การบริหารรายงานรายการที่จัดเก็บ

เพียงลงทะเบียนใช้งานเพื่อบริหารบันทึกข้อมูลของคุณแบบออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

วางใจในกระบวนการทำลายทรัพย์สินไอทีตามความต้องการและเชื่อถือได้

โซลูชันการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชันการสำรองข้อมูล Iron Cloud

คุณสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการสำรองในระบบคลาวด์อย่างปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็วได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

พื้นที่จัดเก็บบันทึกข้อมูลทางกฎหมายและที่สำคัญ

ไม่ว่าคุณจะมีบันทึกประวัติ หนังสือสำคัญ พิมพ์เขียว สิทธิบัตร สัญญาหรือรูปภาพที่เก็บถาวร บันทึกข้อมูลที่สำคัญถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรของคุณ คุณต้องมั่นใจว่าบันทึกข้อมูลได้รับการปกป้อง

หลักในการจัดเก็บ

ข้อมูลควรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดซองจดหมายอีกต่อไป