นโยบายสิทธิส่วนบุคคล – ไอออนเมาเท่นท์ ประเทศไทย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล – ไอออนเมาเท่นท์ ประเทศไทย

 1. หน้าหลัก
 2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับไอออนเมาน์เทน

บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด (อ้างอิงถึง "ไอออนเมาน์เทน" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งท่านให้ทราบต่อการดำเนินการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ นำมาใช้งาน หรือส่งต่อให้บุคคลภายนอก นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ไอออนเมาน์เทนครอบครองอยู่ และการขอแก้ไขข้อมูลโดยท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้จัดทำขึ้นโดยเคารพต่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยครอบคลุมถึงการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานเว็บไซต์ การให้บริการและติดต่อกับลูกค้า และการใช้บริการและติดต่อกับคู่ค้าของเรา

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของท่าน

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.1 ไอออนเมาน์เทน รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ผู้แทนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้แทนของนิติบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้ประสานงาน และผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวบรวมโดยทางเว็บไซต์ของเรา ทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้

1.2 ในการดำเนินงาน ไอออนเมาน์เทนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ โทรสารที่ทำงาน

อีเมลที่ทำงาน

รหัสผู้ใช้ (User ID)

ลูกค้า (ผู้ติดต่อของลูกค้า)

 

 


-

คู่ค้า (ผู้ติดต่อของคู่ค้า)

 

 


-

บุคคลทั่วไปที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

-

-

(เฉพาะกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ)

 

1.3 ก่อนหรือในขณะที่เรามีการรวบรวมข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.4 ไอออนเมาน์เทนจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยพลการหรือไม่เปิดเผย และจะไม่นำข้อมูลไปจำหน่ายจ่ายแจกกับบุคคลอื่น (ยกเว้นกรณีการขายธุรกิจและอื่นๆ)

2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และเราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดบ้าง

2.1 ไอออนเมาน์เทนจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ โดยจำกัดเพียงในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) จัดหาสินค้าและบริการที่ท่านได้สั่งไว้ หรือสินค้าและบริการที่ทางเราได้ซื้อกับท่าน

  (ข) เพื่อตอบคำถาม ข้อสอบถาม และการสมัครงาน

  (ค) การจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ไอออนเมาน์เทน และบริการที่ท่านสนใจ

  (ง) การให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแก่ท่าน

  (จ) เพื่อมาตรการในความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

2.2 ไอออนเมาน์เทน อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หลักข้างต้น (วัตถุประสงค์รอง) ดังต่อไปนี้:

  (ก) แจ้งและเรียกเก็บค่าบริการและการบริหารจัดการลูกค้า

  (ข) การวางแผนทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  (ค) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโปรโมชั่น ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆและในเครือของไอออนเมาน์เทน

  (ง) สามารถทำให้เราเข้าใจในความต้องการของท่าน และความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

  (จ) การพัฒนาเนื้อหา การทำงาน และการใช้งานของเว็บไซต์เรา

  (ฉ) การพัฒนาการตลาดและโปรโมชั่นของเรา

  (ช) ลงโฆษณาเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา

  (ซ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ได้ระบุในข้อตกลงระหว่างท่านและไอออนเมาน์เทน

  (ฌ) ตีพิมพ์ ข่าวหรือข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ท่านได้ตกลงไว้กับไอออนเมาน์เทน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ไอออนเมาน์เทนเข้าไปมีส่วนในการดำเนินงาน

2.3เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นนอกเหนือจากไอออนเมาน์เทนซึ่งเป็นผู้ให้บริการกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ตามกฎหมาย องค์กรเหล่านี้ได้ให้บริการดังต่อไปนี้แก่ไอออนเมาน์เทน:

  (ก) แจ้งและเรียกเก็บค่าบริการและการบริหารลูกหนี้

  (ข) ตอบข้อสอบถามลูกค้า

  (ค) บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

  (ง) การตลาดและการสื่อสาร (รวมทั้งการวิจัยด้านตลาด)

  (จ) บริการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

  (ฉ) เพื่อสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในกิจกรรมใดๆที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2

  (ช) บริการให้คำปรึกษาหรือประกันภัย

2.4 ไอออนเมาน์เทนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของการขายกิจการ ควบกิจการ หรือโอนกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ไอออนเมาน์เทนอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ศาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ หน่วยงานราชการใดๆ

2.5 อย่างไรก็ตาม ไอออนเมาน์เทนได้เข้าทำสัญญา หรือดำเนินมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้สิ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

  (ก) การเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ส่งให้องค์กรอื่นๆ ข้างต้น นานเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ

  (ข) การเข้าถึง การประมวลผล การลบข้อมูล การสูญหายหรือการใช้ข้อมูลของท่านที่ได้ส่งให้องค์กรอื่นๆ ข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากนี้เราจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าองค์กรเหล่านี้จะดำเนินการตามหน้าที่ที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

3. การตลาดทางตรง

3.1 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

4. ฐานในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2-3 ข้างต้น ไอออนเมาน์เทนอาศัยฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้

  ฐานสัญญา กล่าวคือ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาให้บริการที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับเรา

  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ของเราหรือบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราได้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมแล้ว

  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

  ฐานความยินยอม กล่าวคือ เราจะขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานอื่นๆ ข้างต้น เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาดทางตรง

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้แก่เรา เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

  ชื่อ-นามสกุล

  เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ โทรสารที่ทำงาน

  อีเมลที่ทำงาน

5. มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความแม่นยำและคงความทันสมัยของข้อมูล

เราจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันนั้นครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน ขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

  (ก) แจ้งให้เราหากข้อมูลของท่านมีข้อผิดพลาด และ

  (ข) แจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของข้อมูลท่านผ่านเว็บไซต์เรา หรือโดยการติดต่อ ไอออนเมาน์เทนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13

6. วิธีการปกป้องและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

6.1 ไอออนเมาน์เทนจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านจากการนำไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์ การแทรกแซง การสูญหาย และการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีขั้นตอนต่างๆในการทำลายข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวร เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่านหรือตามกฎหมายแล้ว

6.2 ไอออนเมาน์เทนจะไม่พยายามจับคู่ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลนิรนามที่รวบรวมจากการสำรวจความเห็นหรือจากเครื่องมือออนไลน์อย่าง คุกกี้ (cookies) กับข้อมูลที่ระบุตัวตนบุคคลโดยไม่แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ

6.3 ไอออนเมาน์เทนมีการกำหนดให้ลูกจ้างและผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาให้สอดล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายของไอออนเมาน์เทนที่เกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมทั้งหน้าที่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

6.4 ไอออนเมาน์เทนจะดำเนินตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าใช้โดยผู้ที่ "จำเป็นต้องรับทราบ” และ "มีสิทธิที่จะรับทราบ" เท่านั้น

6.5 ไอออนเมาน์เทนมีการดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ในทางที่ผิด การแทรกแซง ความสูญหาย และการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ไอออนเมาน์เทนจะอนุญาตให้ท่านเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้บันทึกไว้ หรือเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

  กรณีที่ไอออนเมาน์เทนปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

  การเข้าถึงในข้อมูลจะมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น

หากไอออนเมาน์เทนปฏิเสธคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เราสามารถทำได้และตรงกับความต้องการของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้ตามสัญญาบริการกับเรา เราอาจส่งเรื่องของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ ลูกค้าของเรา) เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านต่อไป

7.2 ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ซึ่งไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

7.3 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ (machine readable format) และขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่น หากสามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค

7.4 ท่านมีสิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7.5 ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน หากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งแก่ท่าน เมื่อท่านยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเราไม่มีอำนาจตามที่กฎหมายที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อท่านคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 6.4 และเราไม่มีสิทธิปฏิเสธคำคัดค้านของท่าน ทั้งนี้ ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7.6 ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7.7 หากท่านได้ยื่นคำขอให้ไอออนเมาน์เทนดำเนินการตามข้อ 7 นี้และเราได้ปฏิเสธคำขอของท่าน ท่านสามารถโต้แย้งการปฏิเสธดังกล่าว โดยติดต่อทีมงานในเรื่อง สิทธิส่วนบุคคลและความยินยอม ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อ 13

7.8 ไอออนเมาน์เทนจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่านในข้อ 7 นี้ เว้นแต่ว่าคำขอของท่านมีลักษณะฟุ่มเฟือยและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินสมควรต่อเรา ไอออนเมาน์เทนขอสงวนสิทธิคิดค่าธรรมเนียมบริการหากท่านมีคำร้องตามข้อ 7 นี้มากกว่าสามเดือนต่อครั้งต่อคน

7.9 ในกรณีที่ไอออนเมาน์เทนได้ขอความยินยอมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อไอออนเมาน์เทนตามรายละเอียดข้อ 13 หรือตามรายละเอียดบนเว็บไซต์

7.10 หากท่านเห็นว่าไอออนเมาน์เทนดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.11 หากไอออนเมาน์เทนจัดให้มีระบบเพื่อให้ท่านสามารถจัดการบัญชีลูกค้าทางออนไลน์ ท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้

8. ความโปร่งใส

8.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไอออนเมาน์เทนจะเป็นจุดแรกที่ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านมีคำถามหรือข้อชี้แนะใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ13

8.2 เว็บไซต์ของไอออนเมาน์เทนได้จัดให้มีการแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้แล้ว

9. การไม่ระบุชื่อ

9.1 ไอออนเมาน์เทนจะไม่บังคับให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นในการตอบคำถาม หรือจำเป็นต่อการให้บริการ อย่างไรก็ดี ไอออนเมาน์เทนอาจขอให้ผู้เข้าใช้งานแต่ละท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราด้วยความสมัครใจ (เช่น เพื่อร่วมการแข่งขันชิงรางวัลหรือตอบแบบสอมถาม)

9.2 ไอออนเมาน์เทนอนุญาตให้ท่านติดต่อค้าขายกับทางบริษัทโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือโดยใช้นามแฝงเท่าที่ทำได้และเห็นสมควร

10. การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าหากเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย ไอออนเมาน์เทนจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยไม่ว่ากรณีใดๆ ไอออนเมาน์เทนจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและให้ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ไอออนเมาน์เทนอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ทันสมัยตามที่ได้ไตร่ตรองไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้โพสต์ในเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อท่าน การรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ทั้งที่รวบรวมไว้ก่อนและหลังบังคับใช้ในการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

12. คำศัพท์

การรวบรวม หมายถึงการเก็บ ได้มา หรือ ได้รับอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรม ซึ่งข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้.

การตลาดทางตรง เกี่ยวข้องกับ การใช้และ/หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารโดยตรงกับบุคคลเพื่อการโปรโมทสินค้าหรือบริการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทางคำพูด หรือการสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทที่ทางบุคคลดังกล่าวได้ดำเนินงานให้และเป็นตัวแทนให้ สินค้าหรือบริการซึ่งได้ทำตลาดอาจหมายถึงสินค้าหรือบริการของไอออนเมาน์เทนหรือบริษัทว่าจ้างที่เป็นตัวแทนของไอออนเมาน์เทน

การแบ่งปัน โดยทั่วไปหมายถึงการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลออกไปจากไอออนเมาน์เทนโดยที่บุคคลที่ได้รับข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ไอออนเมาน์เทน หมายถึง บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดๆ

  (ก) ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวบุคคล และ

  (ข) สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้น

วัตถุประสงค์หลัก หมายถึงเหตุผลหลักในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์รอง หมายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้หรือเปิดเผยอย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก

ใช้ หมายถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไอออนเมาน์เทน

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ของไอออนเมาน์เทน และเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

13. การติดต่อไอออนเมาน์เทน

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทีมงานทางอีเมลได้ที่ compliance@ironmountain.com

ท่านสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 29 June 2021.