„big data“ v poisťovníctve prinášajú príležitosti, ale zároveň i hrozby

Blogy a články

Poisťovne disponujú veľký množstvom údajov o klientoch a poistných zmluvách naprieč rôznymi oddeleniami.

5. apríla 20237 bremená
„big Data“ V Poisťovníctve Prinášajú Príležitosti, Ale Zároveň I Hrozby

Poisťovne disponujú veľký množstvom údajov o klientoch a poistných zmluvách naprieč rôznymi oddeleniami. Problém spočíva v tom, že dáta sú často uložené v rôznych súboroch a na mnohých počítačoch a serveroch firemnej siete. Poisťovne môžu pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupovať buď proaktívne, alebo reaktívne. Byť proaktívny znamená zistiť, kde sa všetky dáta nachádzajú, a plne porozumieť prípadným rizikám. Reaktívny prístup oproti tomu znamená počkať na konkrétne požiadavky o prístupe k dátam a následne vo všetkých dostupných dátových zdrojoch vyhľadať, kde sa požadované údaje o poistnej zmluve alebo klientovi nachádzajú.

„Veľké dáta“ sú v odbore poisťovníctva dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Poisťovne disponujú historickými dátami o nárokoch držiteľov poistiek i podrobnými informáciami o poistenom majetku (pri poistení škôd na majetku), uchovávajú osobné údaje umožňujúce identifikovať osobu (PII) ako napríklad vek poistenej osoby a informácie o jej rodinných príslušníkoch, ale tiež údaje o platbách – vrátane bankových údajov či údajov o platobných kartách, ktoré je nutné chrániť pred útokmi hakerov. Životné a zdravotné poisťovne disponujú osobnými údajmi o zdraví poistencov, ktoré musia byť chránené pred hekermi nielen v zmysle riadnej obchodnej praxe, ale aj z dôvodu ochrany pred vysokými pokutami a sankciami alebo stratou povesti.

Proaktívny alebo reaktívny prístup?

Poisťovne čelia pri vyhľadávaní dát a ochrane citlivých informácií viacerým výzvam. Dáta bývajú spravidla uložené na mnohých rôznych miestach a veľká časť z nich nie je štruktúrovaná a triedená, takže ich prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania nie je možné nájsť. Informácie o platbách klientov sa obvykle nachádzajú v počítači alebo na serveri určenom na tento účel. To isté platí pre údaje o pohľadávkach, pričom údaje o klientoch súvisiace s marketingom sa môžu nachádzať v ďalšom počítači alebo na inom serveri. Okrem toho môžu existovať aj samostatné súbory pre každého klienta. Poisťovňa potrebuje mať na požiadanie k všetkým relevantným údajom rýchly prístup, ale súčasne musí byť dodržaná aj ochrana súkromia poistenca.

Poisťovne môžu pri vyhľadávaní osobných údajov a zaisťovaní ich bezpečnosti postupovať dvoma spôsobmi:

  • Proaktívny prístup zahŕňa zistiť a pochopiť, ktoré dáta sú kde umiestnené, a následne zaistiť riadnu ochranu v mieste ich uloženia aj počas procesu ich „vyvolania“.
  • Reaktívny prístup znamená čakať, kým sa objaví požiadavka na vyhľadanie dát, nasleduje ich hľadanie vo všetkých dostupných dátových zdrojoch a súčasne musia osobné údaje zostať v bezpečí.

Proaktívny prístup chráni poisťovne pred momentom prekvapenia, ak sú napríklad vyžiadané chýbajúce súbory alebo v závažnejšom prípade ak sa zistí, že údaje PII sú síce zabezpečené v pasívnej fáze, ale nie pri ich vyvolaní. Proaktívny prístup pri vyhľadávaní údajov môže poisťovniam zároveň pomôcť identifikovať informácie o poistných zmluvách, ktoré už nie sú potrebné a môžu byť zo serverov odstránené.

Spolupráca s profesionálmi v odbore

I keď má proaktívny prístup nepopierateľné výhody, poisťovne väčšinou nedisponujú najnovšími technológiami a IT profesionálmi, ktorí by celý proces interne zaistili.

Aby bolo sprístupnené naozaj bezpečné uchovávanie dát, je potrebné využívať klasifikáciu založenú na „machine learning“, ktorá odkryje a využije hlboko ukryté dáta, a súčasne aplikovať neurónové siete a technológiu „deep learning“ na získanie poznatkov z dát využiteľných v rôznych segmentoch trhu. Technológia pre vyhľadávanie a ukladanie dát by zároveň mala znižovať riziká automatickým uplatňovaním a zavádzaním zásad uchovania, ochrany súkromia a bezpečnosti.

Takto komplexné schopnosti však spadajú mimo možností zastaraných technológií väčšiny poisťovní. Ďalším problémom je, že IT zamestnanci poisťovní obvykle nemajú dostatočné odborné znalosti, aby nové technológie, potrebné na proaktívny prístup zaobchádzania s dátami, pripojili k existujúcemu riešeniu.

Aby poisťovne dokázali čeliť výzvam spojeným s veľkými objemami dát v poisťovníctve, mali by spolupracovať so skúseným partnerom, ktorý rozumie detailom vo všetkých zákonoch na ochranu osobných údajov, disponuje riešením na rýchlu identifikáciu trendov v oblasti správy dát a všetkých relevantných informácií pre požiadavky na vyhľadanie dát. V konečnom dôsledku tento prístup zaistí väčšiu efektivitu a vďaka automatizácii zároveň zníži náklady.

Elevate the power of your work

Get a FREE consultation today!

Get Started