NIS2 och Information Governance – efterlevnad och säkerhet

Bloggar och artiklar

EU:s nya NIS2-direktiv omfattar fler verksamheter och ställer högre krav på säkerhetsåtgärder, riskhantering och rapportering av säkerhetsincidenter. Med Iron Mountains Information Governance-tjänst säkerställer ni efterlevnad av de nya reglerna.

5 juli 20247 minuter
Compliance button graphic

I takt med att vår värld blir alltmer digital står företag och organisationer inför växande utmaningar inom cybersäkerhet. Hoten mot våra nätverks- och informationssystem ökar, och det är viktigt för alla typer av verksamheter att stärka sina säkerhetssystem för att effektivt kunna hantera dessa risker. Nu träder EU:s nya NIS2-direktiv i kraft som ett viktigt steg i att stärka cybersäkerheten på europeisk nivå.

Vad är NIS2?

NIS2 (Network and Information Security Directive 2) är en uppdatering och utvidgning av EU:s ursprungliga NIS-direktiv, som infördes för att förbättra cybersäkerheten i hela unionen. Det nya direktivet har utformats för att hantera de ökade hoten mot nätverks- och informationssystem och för att stärka säkerheten och motståndskraften inom kritisk infrastruktur och viktiga tjänster.

Vilka verksamheter påverkas av NIS2?

NIS2 omfattar fler typer av verksamheter och ställer högre krav på säkerhetsåtgärder, riskhantering och rapportering av säkerhetsincidenter. Här är de sektorer och verksamheter som påverkas av NIS2:

  • Energi: El, olja och gas.
  • Transport: Flyg-, järnvägs-, väg- och vattenvägstransport.
  • Bankverksamhet: Kreditinstitut.
  • Finansmarknadsinfrastruktur: Handelsplatser, centrala motparter etc.
  • Hälsosektorn: Sjukhus, privata kliniker, andra vårdgivare.
  • Dricksvatten- och avloppsvattenförsörjning och -hantering.
  • Digital infrastruktur: Internetutbytespunkter, DNS-tjänster, datacenter.
  • Offentlig förvaltning: Offentliga institutioner och myndigheter.
  • Rymdsektorn: Satellit- och rymdtjänster.

NIS2 omfattar också leverantörer av vissa digitala tjänster, såsom onlinemarknadsplatser, sökmotorer och molntjänstleverantörer.

Huvudkrav i NIS2

NIS2-direktivet fastställer flera krav som företag och organisationer måste leva upp till för att upprätthålla en hög nivå av cybersäkerhet.

Riskhantering och säkerhetsåtgärder

Företag måste införa tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker och säkerställa en hög nivå av cybersäkerhet. Det innebär bland annat att identifiera och bedöma potentiella hot och sårbarheter och att implementera lämpliga skyddsåtgärder för att minska risken för cyberattacker.

Incidentrapportering

Företag är skyldiga att rapportera betydande säkerhetsincidenter till nationella myndigheter inom en viss tidsram. Detta krav syftar till att förbättra responsen på cyberincidenter och möjliggöra snabbare återhämtning.

Samarbete och informationsdelning

Företag och medlemsstater förväntas samarbeta och dela information för att förbättra cybersäkerheten på europeisk nivå. Det kan handla om att dela information om hot, sårbarheter och incidenter samt att bidra till utvecklingen av best practices och gemensamma säkerhetsstandarder.

Tillsyn och sanktioner

NIS2 ställer också krav på nationell tillsyn och sanktioner för företag som inte uppfyller kraven. Detta syftar till att säkerställa att företag tar sina säkerhetsåtaganden på allvar och att det finns konsekvenser för bristande efterlevnad.

Säkerställ efterlevnad av NIS2 med Iron Mountain

I den digitala eran är cybersäkerhet inte längre en fråga om val, utan en absolut nödvändighet för att skydda verksamhetens framtid. Med det nya NIS2-regelverket står företag inför krav på att stärka sin cybersäkerhet och skydda samhällskritiska tjänster och infrastruktur från cyberhot.

Vi på Iron Mountain förstår att de nya kraven kan verka överväldigande. Vi vill hjälpa företag att inte bara säkerställa efterlevnad av NIS2 utan också bygga en stark grund för organisationens cybersäkerhet på lång sikt. Med vår Information Governance (IG)-tjänst får din verksamhet en robust Information Governance-strategi så att ni kan vara trygga med att ni är på rätt väg.

Utvärdering av informationsstyrning

Under våra Information Governance-utvärderingar gör vi en omfattande analys av organisationens nuvarande mognadsgrad inom informationsstyrning och jämför den mot etablerade best practices. Genom att tillämpa ett tvärfunktionellt och holistiskt ramverk täcker våra utvärderingar alla aspekter av data- och informationshantering, inklusive integritet och säkerhet, registerhantering, datastyrning, IT-styrning, lagar och regler, strategisk anpassning, riskhantering och verksamhetsstruktur.

Stärkt cybersäkerhet

Iron Mountains utvärdering av organisationens informationsstyrning hjälper dig att utveckla en strategi och ett ramverk som stärker din efterlevnad av NIS2 och skyddar mot cybersäkerhetsrisker. Vi identifierar styrkor, svagheter, risker och förbättringsområden och ger skräddarsydda rekommendationer för att förbättra din organisations säkerhet och effektivitet.

Riskhantering

I vår IG-tjänst ingår också riskhantering, där vi hjälper företag att identifiera, bedöma och hantera risker relaterade till informationshanteringen. Detta omfattar bland annat att skydda data mot dataintrång, förlust av information och andra säkerhetsincidenter.

Efterlevnad av regelverk

Vår Policy Center-lösning hjälper våra kunder att hålla sig uppdaterade om de ständigt föränderliga lagarna och reglerna kring lagring och sekretess. Detta säkerställer att era policyer och rutiner för informationshantering är kompatibla med gällande branschstandarder och lokala regler. Ni får ett lagringsschema som visar vad ni enligt lag behöver behålla och vad som kan destrueras på ett säkert sätt. Detta minimerar er datamängd, sparar tid och pengar vid hanteringen av säkerhetsincidenter och minskar risken för böter.

Skräddarsydda åtgärder som hjälper er att följa NIS2

Med införandet av NIS2 ställs ökade krav på företags cybersäkerhet och informationshantering. På Iron Mountain erbjuder vi en stor uppsättning digitala lösningar och tjänster för informationsstyrning som är utformade för att hjälpa verksamheter att uppfylla dessa krav och stärka sin säkerhet. Med vårt digitala informationshanteringssytem kan du säkert samla in, hantera och styra all er information och data, vilket gör det enkelt för er att komma åt, använda och destruera information i enlighet med reglerna i NIS2. Informationshanteringssystemet använder även AI-teknologier för att utvärdera och hantera din data på ett effektivt sätt.

Genom att genomföra en IG-utvärdering och implementera våra skräddarsydda rekommendationer kan du och din organisation känna er trygga med att er informationshantering är säker och följer alla relevanta regelverk.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur Iron Mountains Information Governance-tjänst kan hjälpa dig att säkerställa efterlevnad av det nya NIS2-regelverket och skydda din verksamhets framtid.