Iron Mountain blue mountains backdrop

Användningsvillkor

  1. Iron Mountains webbplats (nedan i regel kallat "Iron Mountain") och alla övriga elektroniska former av publicering eller kommunikation ("Webbplatserna") är åtkomliga över hela världen för alla som har internetåtkomst. Åtkomst till webbplatserna regleras av användningsvillkoren i detta dokument ("Användningsvillkor"), såväl som all tillämplig varumärkes- och upphovsrättslagstiftning samt andra tillämpliga lagar och regler. GENOM ATT ANVÄNDA IRON MOUNTAINS WEBBPLATS ACCEPTERAR DU ALLA REGLER OCH VILLKOR SOM FASTSTÄLLS I DETTA AVSNITT SOM HETER "ANVÄNDNINGSVILLKOR", UTAN NÅGRA KVALIFIKATIONER ELLER UNDANTAG FRÅN DESSA REGLER OCH VILLKOR. Iron Mountain och dess dotterbolag kan enligt eget gottfinnande förbehålla sig rätten att när som helst modifiera dessa villkor, genom att publicera sådana modifierade villkor och därmed ersätta tidigare aktuella Användningsvillkor. Genom att använda Iron Mountains Webbplatser efter att sådana modifieringar har trätt i kraft går du med på att acceptera alla sådana eventuella ändringar av Användningsreglerna.
  2. IRON MOUNTAINS WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. IRON MOUNTAIN SKA ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, ELLER NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR, SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OCH INFORMATIONEN SOM FINNS TILLGÄNGLIG SOM EN DEL AV TJÄNSTEN OCH PÅ WEBBPLATSERNA, ELLER SOM HAR SITT URSPRUNG I NÅGON HANDLING SOM VIDTAGITS SOM SVAR PÅ ELLER SOM ETT RESULTAT AV INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG SOM EN DEL AV TJÄNSTEN OCH PÅ WEBBPLATSERNA.
  3. Iron Mountain och dess dotterbolag granskar eller övervakar ej några webbplatser som är länkade till Webbplatsernas serviceavsnitt, och är ej ansvariga för innehållet på någon av dessa länkade Webbplatser. Förekomsten av sådana länkar innebär ej att Iron Mountain godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Din länkning till sådana tredjepartswebbplatser görs på egen risk.
  4. All försäljning av tjänster regleras av Iron Mountains standardvillkor för försäljning; en kopia av dessa kan tillhandahållas på begäran.
  5. Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper, slogans samt domän- och handelsnamn (kollektivt benämnda "Märken") tillhör respektive ägare. Iron Mountain avsäger sig allt äganderättsintresse i märken med undantag för sina egna. Allt material som finns på Webbplatsen är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Iron Mountain, dess dotterbolag, anknutna företag och/eller tredjepartslicensgivare. Om du vill använda material som finns på denna webbplats i annat syfte än individuell granskning eller utbildning, och upphovsrätten till sådant material ägs av tredje part, så måste du få tillstånd från sådan tredje part för att kunna använda sådant material. Om du inte är en av Iron Mountains kunder och vill ladda ner och använda någon information som finns på denna webbplats i annat syfte än individuella granskning eller individuell utbildning, eller i samband med ditt kundförhållande eller potentiella kundförhållande med Iron Mountain, ber vi dig att fylla i bifogade ansökningsformulär och skicka det till webmaster@ironmountain.com så att webbadministratören kan utvärdera din föreslagna användning av Iron Mountains webbplatsinnehåll.
  6. Om webbadministratören godkänner din begäran att använda Iron Mountains webbplatsinnehåll ges du tillstånd att visa, använda, reproducera, kopiera och distribuera dokument inom Iron Mountains Webbplats för de enskilda syften som specificerats i ditt ansökningsformulär. Du går med på att: (i) du ej kommer att modifiera dokumenten, publikationerna eller de grafiska elementen; (ii) du ej kommer att citera material ur sitt sammanhang; och (iii) du kommer att behålla och visa Iron Mountains upphovsrättsmeddelande på sådant innehåll. Du går vidare med på att Iron Mountain har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, och att du om så sker omedelbart ska sluta att använda Iron Mountains webbplatsinnehåll på något som helst sätt. Föregående samtycke inkluderar ej rätt att kopiera designelement, utseende eller layout från Iron Mountains webbplats. Med förbehåll för vidare regler som fastställs i avsnitt 5 ovan åtar du dig alla risker förknippade med lämplighet och korrekthet i den informationen på Iron Mountains webbplats som du avser att använda, under förutsättning att Iron Mountain ger sitt godkännande.
  7. Iron Mountain kan när som helst modifiera webbplatsen, informationen som finns på denna, programvaror, dokument, publikationer, priser, tekniska specifikationer, tjänsteutbud och all annan information och allt annat material på webbplatsen utan föregående varning.
  8. Du får ej använda Iron Mountains webbplats för något syfte som är olagligt eller förbjuds av dessa regler och villkor. Du får ej delta i något initiativ som har som syfte att skada, avaktivera, överbelasta eller hämma någon av Iron Mountains servrar eller nätverk anslutna till någon av Iron Mountains servrar, eller annars interferera med någon annan parts användning eller upplevelse av webbplatsen. Du får ej försöka bereda dig obehörig åtkomst till tjänster, material, andra konton, datorsystem eller nätverk anslutna till någon av Iron Mountains servrar eller till webbplatsen, genom hackning, lösenordsutvinning eller någon annan metod.
  9. Dessa användningsvillkor och varje konflikt som härrör från eller är förknippad med Iron Mountains webbplatser ska regleras och tolkas i enlighet med engelsk och walesisk rätt.

IMMATERIELL EGENDOM

Varumärken som ägs av Iron Mountain

Detta är en aktuell förteckning över varumärken som ägs av Iron Mountain i USA och i andra länder. På grund av det stora antalet tjänster som marknadsförs av Iron Mountain har Iron Mountain som praxis att endast tillhandahålla en förteckning över särskilt viktiga varumärken. Det faktum att ett varumärke ej förekommer på denna sida betyder ej att Iron Mountain inte använder sig av varumärket, och ej heller att produkten inte aktivt marknadsförs eller är obetydlig på sin relevanta marknad.

Varje varumärkes status följs av symbolerna ® eller TM , och ägs av Iron Mountain i USA och i andra länder..

Trademark: Status
Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
eCustomize TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
SecureBase TM
SecureSync TM
LiveVault ®

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030