Cirkulär ekonomi & e-waste: såhär uppnår du en mera hållbar framtid

Bloggar och artiklar

Med ett säkert program som hanterar er gamla IT-utrustning kan ditt företag uppnå era hållbarhetsmål. I en cirkulär ekonomi återanvänds och återvinns gammal IT-utrustning som fortfarande fungerar för att minimera avfallet.

30 april 20247 minuter
The Circular Economy & E-Waste: Achieving A More Sustainable Future

I nästan alla branscher och i alla aspekter av vårt dagliga liv finns det en möjlighet att använda något under en kort tid och sedan slänga det. Det är enkelt. Det är snabbt. Och det skadar miljön. Vår ökande efterfrågan och användning av elektroniska enheter och de medvetna val vi alla gör när det gäller hur vi producerar, använder och slänger dem blir ett allt större problem för miljön.

Det går inte att mäta värdet på alla innovationerna och möjligheter som elektroniska enheter och tekniker - från exakta icke-invasiva kirurgiska ingrepp till forskning och utveckling av artificiell intelligens - men det finns två sidor av varje mynt.

Med alla innovationer och bekvämligheter kommer också en stor mängd av det som brukar kallas för e-waste:

Vad är e-waste?

Elektroniska produkter som ingen vill ha, som inte längre fungerar eller som har nått slutet av sin livslängd och som slutligen kasseras.

Vi befinner oss just nu mitt i en massiv e-wastegeneration med ett betydande koldioxidavtryck och ett allt högre krav på att utvinna naturtillgångar för att tillgodose det ständiga behovet av att tillverka och utveckla nya elektroniska produkter. För att förvärra denna skadliga process utvecklar tillverkarna dessa produkter för att de ska bli föråldrade, vilket innebär att de fysiskt utformar produkterna så att de bara är användbara i några få år eller att de medvetet bygger in en kortare livslängd i produktens märke och modell.

E-waste är nu den snabbast växande avfallsströmmen i världen och kommer att generera 53 miljoner ton avfall bara under 2019 (Ewastemonitor.info). Det motsvarar kassering av 800 bärbara datorer per sekund! Om det inte minskar kan den årliga volymen e-waste som genereras öka till nästan 75 miljoner ton år 2030.

Den mänskliga påverkan på e-Waste

Från början till slut har elektronik skadliga effekter på miljön:

  • Brytning av ädelmetaller och mineraler som behövs för att tillverka dessa produkter tömmer vår miljö på naturresurser och stör omgivningarna.
  • Efter att elektronik har kasserats, bryts elektronik ned och släpper ut giftiga tungmetaller som bly, arsenik, litium och kadmium, som kan läcka ut i marken och grundvattnet, konsumeras av djur och människor och leda till problem med hälsan.
  • Elektroniskt avfall förbränns ofta och släpper ut kolväten i atmosfären, vilket bidrar till utsläppen av växthusgaser och förorenar luften som många djur och människor är beroende av.
  • Ofta blir utvecklingsländer en dumpningsplats för elektronikavfall, vilket har en negativ inverkan på både miljön och invånarna i de länder som måste ta hand om avfallet. (Källa: Center for International Environmental Law – Centrum för internationell miljörätt)

Redan i början av en elektronisk enhets "liv" finns det möjligheter att göra skillnad och inte bara acceptera e-waste som en oundviklig del av vardagen på 2000-talet. Vi kan tänka om när det gäller elektronikavfall som helhet och istället arbeta tillsammans för att ha en mera cirkulär, hållbar approach till elektronik. Både konsumenter och företag kan göra medvetna val av elektroniska produkter som stöder slutmålet (dvs. vad man ska göra när en enhet har nått sitt förmodade slutdatum) på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt som i slutändan främjar en mer cirkulär ekonomi.

Hur vi ser på en produkts slutanvändning och dess potentiella framtid inom den cirkulära ekonomin utesluter inte varandra. Tänk bara – för bara några årtionden sedan gick vi konsumenter från att slänga allting i soporna till att inte bara vara medvetna om att de flesta föremål kan återanvändas eller återvinnas utan också ändra vårt beteende i enlighet med detta. Det skedde inte från en dag till en annan, men med tiden blev nya beteenden och nya medvetna vanor kring återvinning mer och mer normen.

Nu har konsumenterna en enorm köpkraft som gör att de kan påverka tillverkarna att ta itu med de skadliga effekterna av slösaktig produktdesign och skapa lösningar i form av renoverad och återanvänd elektronik i stället för elektronik med en livslängd som avsiktligt designats för att bara användas en gång.

På samma sätt måste organisationer i alla branscher nu inse att de kan göra medvetna val, inte bara när det gäller deras egen roll i produktionen och bortskaffandet av elektroniskt avfall, utan också hur de kan förändras för att ha en mer positiv påverkan. Med hjälp och stöd från experter och leverantörer kan organisationer prioritera utbildning och sedan övergå till att skapa nya, mer hållbara beteenden som ändrar nuvarande affärsmetoder och stöder deras mål på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Här är en kort översikt över hur du kan börja arbeta för en cirkulär ekonomi för elektronik:

Iron Mountain circular economy - Diagram

Genom att rapportera kritiska uppgifter om deponering, avfallsgenerering och återvinningsgrad kan företagen proaktivt och öppet se över sin egen roll i att bidra till en mer cirkulär och hållbar framtid. Många företag är redan skyldiga att rapportera dessa siffror, men genom att göra stora eller små förändringar i hur de gör sig av med eller återanvänder sina elektroniska enheter kan de lätt uppfylla eller överträffa rapporteringsmålen samtidigt som de har en betydande miljöpåverkan.

Remarketing, dvs. renovering, radering av data och återförsäljning till en ny ägare, är ett positivt och säkert alternativ till att bara göra sig av med elektroniska produkter. Remarketing, alltså återförsäljning, eller återanvändning av dessa material kan vara upp till 20 gånger effektivare än att bara göra sig av med dem. Genom att arbeta med en säker leverantör kan företag säkerställa att konfidentiell information skyddas och raderas på ett säkert sätt från enheter som sålts vidare, vilket eliminerar säkerhetsrisker. En extra fördel är att företagen på detta vis får ut mer värde ur sin elektronik.

Som leverantörer och konsumenter, privatpersoner och företag kan vi inte vända den inverkan som e-waste redan har haft på miljön. Men genom att ändra vår syn på elektroniskt avfall och göra medvetna val som bidrar till att fokusera på en mer cirkulär approach till livscykeln för elektronisk utrustning kan vi skapa en ny, mer hållbar framtid. En framtid där värdefulla resurser inte ständigt utvinns, används och sedan kasseras, utan istället återanvänds på genomtänkta, innovativa och miljövänliga sätt.

Kontakta oss på Iron Mountain idag om du vill veta mer om cirkulär ekonomi relaterat till hantering av E-avfall och hur vi kan hjälpa ditt företag bli mer hållbart!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång