Zrównoważony rozwój w biznesie – na czym polega? Cele, korzyści i rozwiązania dla firm

Blogi i artykuły

Czym jest zrównoważony rozwój firmy? Kliknij tutaj – sprawdź, jakie rozwiązania dla firm proponuje Iron Mountain! Kompleksowe omówienie.

2 czerwca 20237 minut
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – rozwiązania dla firm

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa opiera się o wielopłaszczyznową koncepcję mającą na celu uzyskanie równowagi pomiędzy potrzebami firmy a przyszłością kolejnych pokoleń. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć technologie wspierającą działanie marki oraz jakie rozwiązania Iron Mountain mogą w tym pomóc – zachęcamy do lektury.

Na czym polega zrównoważony rozwój przedsiębiorstw? Sprawdź i wprowadź odpowiednie rozwiązania w swojej firmie.

Co to jest zrównoważony rozwój? Definicja

Zrównoważony rozwój jest koncepcją zakładającą harmonijną równowagę między trzema głównymi obszarami:

 • ekonomicznym,
 • społecznym,
 • środowiskowym.

To podejście, w którym firmy dążą do zaspokajania bieżących potrzeb społecznych i gospodarczych, nie naruszając możliwości przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój opiera się na idei, że wzrost gospodarczy nie może być osiągany kosztem degradacji środowiska naturalnego ani społecznej nierówności. W praktyce przedsiębiorstwa, społeczności oraz instytucje powinny działać w sposób odpowiedzialny, uwzględniając wpływ swoich poczynań na środowisko i społeczeństwo.

Strategia zrównoważonego rozwoju – na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę podczas outsourcingu?

Podczas delegowania zadań zewnętrznym podmiotom w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, należy skoncentrować uwagę na aspektach środowiskowych, społecznych oraz zarządczych. Analizując potencjalnych partnerów, zwróć uwagę na ich zaangażowanie w ochronę środowiska – zarówno na minimalizację negatywnego wpływu ich działalności, jak i efektywne wykorzystanie zasobów.

Ważne jest również, aby ocenić, jak podchodzą oni do kwestii etycznych i społecznych (w tym do warunków pracy oraz relacji z lokalnymi społecznościami). Istotnym elementem jest także transparentność działań i odpowiedzialność korporacyjna. Przekłada się to na wiarygodność i możliwość śledzenia postępów w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Dbanie o zgodność z międzynarodowymi standardami i normami w tych obszarach jest niezbędne do budowania trwałej wartości i unikania tzw. nadszarpnięć reputacyjnych.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – ile trwa jej wdrożenie?

Czas niezbędny do wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w organizacji zależy od wielu czynników, m.in. skali działalności, zaangażowania zarządu oraz zasobów dostępnych do realizacji tego celu. Wdrożenie takiej strategii wymaga gruntownej analizy obecnych procesów i identyfikacji obszarów wymagających zmian – może to zająć nawet do kilku miesięcy.

Istotne w tym przypadku jest ustanowienie realistycznych celów krótko- i długoterminowych, umożliwiających stopniową adaptację i integrację zasad zrównoważonego rozwoju z codziennymi działaniami. Proces ten wymaga również edukacji i zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Okazuje się to niezbędne w celu zapewnienia trwałej zmiany i efektywnej realizacji wyznaczonych celów.

Zrównoważony rozwój – cele

Zrównoważony rozwój wymaga podejmowania działań mających na celu:

 • ochronę zasobów naturalnych,
 • redukcję emisji i zanieczyszczeń,
 • promowanie uczciwych warunków pracy i sprawiedliwości społecznej,
 • inwestowanie w edukację i zdrowie,
 • wspieranie lokalnych społeczności,
 • rozwój ekonomiczny oparty na zasadach zrównoważonego zarządzania.

Szczegółowy opis głównych celów strategicznych zrównoważonego rozwoju przedstawiamy poniżej.

Ochrona zasobów naturalnych

Działania w tym zakresie obejmują m.in.:

 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • minimalizację nadmiernego wydobycia i eksploatacji surowców,
 • ochronę ekosystemów,
 • dbanie o bioróżnorodność,
 • zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.

Firmy wykorzystujące koncepcję zrównoważonego rozwoju powinny dążyć do efektywnego wykorzystania surowców, recyklingu i odnawialnych źródeł energii.

Redukcja emisji i zanieczyszczeń

Aby zredukować emisje i zanieczyszczenia warto zdecydować się na m.in.:

 • inwestycję w technologie czystego spalania,
 • ograniczanie emisji przemysłowych,
 • stosowanie metod produkcji o niskiej emisji i rozwijanie tzw. zielonych technologii.

Promowanie uczciwych warunków pracy i sprawiedliwości społecznej

Bardzo istotne pod kątem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa jest zapewnienie godziwych warunków pracy, w skład których wchodzą:

 • odpowiednie wynagrodzenie,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • przestrzeganie praw pracowniczych i równego traktowania.

Wspieranie zasad sprawiedliwości społecznej obejmuje także zapobieganie pracy dzieci (poniżej 16. roku życia) oraz dyskryminacji.

Inwestowanie w edukację i zdrowie

Inwestycja w edukację pracowników jest możliwa poprzez:

 • programy szkoleniowe,
 • wsparcie edukacji,
 • kampanie informacyjne promujące świadomość zrównoważonego rozwoju.

Dbałość o zdrowotne aspekty wiąże się natomiast z łatwym dostępem do opieki zdrowotnej oraz programów profilaktycznych. To także promowanie zdrowego stylu życia (np. regularnych badań profilaktycznych).

Wspieranie lokalnych społeczności

Przedsiębiorstwa powinny angażować się w lokalne społeczności, wspierać ich rozwój i przyczyniać się do poprawy warunków życia. Jest to możliwe poprzez:

 • współpracę z lokalnymi dostawcami,
 • wspieranie miejscowych przedsiębiorców,
 • inwestowanie w infrastrukturę społeczną,
 • wspieranie projektów społecznych i kulturalnych,
 • angażowanie się w inicjatywy społeczne.

Rozwój ekonomiczny oparty na zasadach zrównoważonego zarządzania

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do rozwoju gospodarczego, który uwzględnia zrównoważone zarządzanie zasobami, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i przyczynia się do dobrobytu społecznego. W tym przypadku pomocne okażą się takie czynności, jak:

 • podejmowanie zrównoważonych decyzji inwestycyjnych,
 • promowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów,
 • tworzenie zrównoważonych modeli biznesowych,
 • budowanie długoterminowych relacji z klientami i dostawcami opartych na wzajemnym zaufaniu i uczciwości.

Zrównoważony rozwój – przykłady rozwiązań dla firm

Zrównoważony rozwój jest drogą do odpowiedzialnego biznesu. Nie będzie to jednak możliwe bez inwestycji w profesjolanle rozwiązania, które mogą skutecznie wesprzeć realizację celów. Spośród technik usprawniających biznes od Iron Mountain możemy wymienić m.in.:

 • Ekologiczne biura.
 • Podejście paperless.
 • Umiejętne zarządzanie wycofanym sprzętem.

Ekofirma – realizacja celów zrównoważonego rozwoju w biurze, w którym nie można tego zrobić

Decydując się na „ekologiczne biuro”, możesz poprawić wizerunek swojego przedsiębiorstwa, zwiększyć wiarygodność organizacji z punktu widzenia Klientów oraz zdecydowanie zminimalizować ślad węglowy. Wiąże się to także z ochroną zdrowia oraz naturalnych zasobów świata. Stosując techniki polecane przez Iron Mountain, zredukujesz również wydatki za prąd, energię i wodę.

W tym celu:

 • segreguj śmieci – na terenie firmy umieść kosze na plastik, szkło oraz papier;
 • zainwestuj w energooszczędne sprzęty – tego typu rozwiązania są droższe w zakupie o 15–20%, a zdecydowanie przyczyniają się do dbałości o środowisko (dobrym rozwiązaniem jest również zamontowanie żarówek LED oraz specjalnych, napowietrzających wodę kranów);
 • wyrób odpowiednie nawyki – korzystaj z trybów ekologicznych i maksymalnie zapełniaj zmywarkę oraz pralkę, aby uniknąć tzw. pustych przebiegów (uświadamiaj również pracowników, aby nie kupowali wody w butelkach – zamiast tego mogą wykorzystać wodę z dzbanka filtrującego).

PAPERLESS – digitalizacja dokumentów

Digitalizacja dokumentów pomoże uwolnić przestrzeń, skutecznie zabezpieczyć poufne informacje i ułatwi sprawne wyszukiwanie niezbędnych danych. Wiąże się to także ze zmniejszeniem śladu węglowego.

Dobrym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z usługi Digital Mailroom (kancelaria cyfrowa) oraz cyfrowej teczki HR. Specjaliści z Iron Mountain pomogą przekonwertować wszystkie dane z papieru lub folii w formę elektroniczną. Dzięki temu będą bezpieczne i łatwe w użytku w jednym z naszych repozytoriów np.: eVault 

Redukcja kosztów dzięki strategii zarządzania wycofanym sprzętem IT

Profesjonalne podejście specjalistów Iron Mountain pozwala skutecznie podnieść poziom cyberbezpieczeństwa i zwiększyć przychody za pomocą odpowiedniej strategii recyklingu sprzętu IT. Wiemy, w jaki sposób wprowadzić do obrotu oraz recyklingu wyeksploatowany sprzęt IT. Dzięki usłudze ITAD umożliwiamy śledzenie zasobów w całym cyklu życia urządzeń.

Zrównoważony rozwój – FAQ

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to proces zaplanowanych działań mających na celu osiągnięcie równowagi między potrzebami ekonomicznymi, społecznymi oraz ochroną środowiska. Jest to podejście umożliwiające obecnym generacjom zaspokajanie swoich potrzeb bez wykluczania możliwości przyszłych pokoleń do realizowania własnych. Strategia ta wymaga innowacyjności, efektywnego zarządzania zasobami i stałego poszukiwania równowagi między różnymi interesami. Podkreśla znaczenie długoterminowego myślenia w planowaniu i działaniu, zakładając, że zrównoważony rozwój jest ciągłym procesem, wymagającym adaptacji i oceny.

Jakie cele zakłada strategia zrównoważonego rozwoju?

Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada szereg celów np: promowanie dobrostanu ludzkiego, ochronę środowiska i zapewnienie efektywności ekonomicznej. Założeniami są między innymi: eliminacja ubóstwa, zapewnienie równości społecznej, ochrona i regeneracja ekosystemów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i energetycznych. Realizacja tych założeń wymaga zaangażowania zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, oraz ścisłej współpracy międzynarodowej, aby wspólnie tworzyć globalną strategię zrównoważonego rozwoju.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej